Affordable Access

Kulturkrockar i skolan : En fallstudie av integrering i det svenska skolsystemet / Culture clashes at school : A case study of integration in the Swedish school system

Authors
  • Boudali Ouchfoun, Billal
Publication Date
Jan 01, 2021
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Some children grow up between two different cultures and in some cases different religious values ​​/ beliefs, how does it affect their everyday life both inside and outside school environments. Previous research shows that children may experience exclusion or a feeling of being in-between due to cultures and religious differences. A constant meeting with Swedish culture at school and then another at home, a so-called culture clash. The purpose is to investigate a family's experiences of integration in school through a case study, how it affects them as an Algerian ethnic family and what conditions are needed for an integrated society and education. A society where children do not have to be exposed to any type of abuse. In this study, a qualitative research method has been used as an approach to collect data from interviews with family members of North African descent, which was most appropriate given what the study intends to investigate and develop in this research work. Both unstructured and semi-structured interviews were chosen to be conducted to gather as much fact as possible, both through closed questions and open-ended questions. A result that through an analyse shows that there are children who can feel left out in certain Swedish festivals / cultural events and feelings of not being understood, and a feeling of middle ground arises where Algerian and Swedish cultures clash. At the same time, previous research was examined to find theoretical facts in the research work's subject choice. Thereafter, theory and empiricism were set against each other in an abductive approach. / En del barn växer upp mellan två olika kulturer och i vissa fall olika religiösa värderingar/tro. Hur påverkar det deras dagliga vardag både innanför och utanför skolan? Tidigare forskningar visar på att barn kan uppleva utanförskap eller ”mellanförskap” på grund av kulturella och religiösa olikheter. Ett kontinuerligt möte med den svenska kultur i skolan samtidigt som man lever i en annan kultur hemma - en så kallad kulturkrock riskerar att uppstå. Syftet med denna studie är att genom en fallstudie studera hur en familj upplever att integrering i skolan fungerar. Den centrala frågeställningen i relation till detta syfte blir - hur upplever en familj varande av etnisk algeriskt ursprung att de påverkas av olika kulturkrockar och vilka förutsättningar anser de behövs för att de ska uppleva sig som integrerade i utbildning och samhälle? Integrering definieras i studien utifrån hur den studerade familjen själva definierar sin syn på integrering – som ett samhälle där barn inte behöver bli utsatta för någon typ av kränkning. I studien, som är renodlat kvalitativ, används som metod för att samla in data, intervjuer med en familj med nordafrikanskt påbrå. Intervjuer ansågs som den bästa metoden för arbetet eftersom just personliga upplevelser och definitioner av frågor som integrering, kulturkrockar, missförstånd, motsättningar mellan hem och skola osv. var de centrala frågorna att ytterligare studera i studien. I studien genomfördes både ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer med mor, far och tre döttrar i grundskoleåldern. Detta för att samla in så mycket fakta och information som möjligt om hur medlemmarna i familjen upplever sin totala livssituation. Resultat från intervjuerna med familjens medlemmar visar föga överraskande på att barnen i familjen delvis känner sig utanför vid vissa svenska högtider/kulturella händelser och det finns en känsla av att inte vara förstådd. Likaså uttryck känslor om ”mellanförskap” vilket uppstår när den algeriska och den svenska kulturen krockar. Parallellt med intervjuerna har också tidigare studier använts för att hitta förklaringar till hur studiens empiri kan förstås och sättas in i större sammanhang. Genom detta förfaringssätt ställdes teori och empiri mot varandra vilket möjliggjorde nya upptäckter och nya sätt att tolka familjens upplevelser.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times