Affordable Access

Koučink jako metoda rozvoje zaměstnanců / Coaching as a Method of Employees Development

Authors
  • vosátková, nicole
Publication Date
Jun 12, 2020
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Tato bakalářská práce se zabývá rozvojovou metodou koučování, kterou podrobněji popisuje a prozkoumává z pohledu zaměstnanců a samotných profesionálních koučů. Cílem této bakalářské práce je analyzovat a popsat využití rozvojové metody koučování u zaměst-nanců firem v České republice a zároveň z pohledů vybraných akreditovaných koučů, a na zá-kladě těchto informací porovnat odpovědi obou subjektů. V teoretické části práce popisuje podstatu koučování a kompetence kouče. Praktická část analyzuje využití koučování u za-městnanců a popisuje názory a zkušenosti z praxe jednotlivých koučů, pomocí kvalitativně kvantitativného šetření. Získané informace a odpovědi obou subjektů jsou následně porovná-ny. Přínosem bakalářské práce jsou především získané odpovědi na tři základní výzkumné otázky – zjištění důvodů neposkytování koučinku zaměstnancům ve firmách, důvodů neúčasti koučování zaměstnanců a vytyčení hlavních přínosů koučování. Následně na základě zjištěných informací také navržení pro kouče a doporučení pro zaměstnavatele pro budoucí rozvoj jejich zaměstnanců, a tím současně zvýšení spokojenosti na pracovišti. Obecné závěry bakalářské práce a následná doporučení mohou být využity veškerými společnostmi, které se chtějí na rozvoj zaměstnanců prostřednictvím koučinku zaměřit. / This bachelor thesis considers the development method of coaching, examined from perspectives of employees and professional coaches in detail. The aim of this bachelor thesis is to analyse and describe the use of development method coaching from perspectives of employees of companies in the Czech Republic and also from perspectives of the accredited coaches. The theoretical part of the thesis describes the principle of coaching and the com-petencies of the coach. The practical component analyses, through the use of qualitative quantitative survey, the experience of employees and describes the opinions and experienc-es of selected accredited coaches from their practice. The answers and information provided by both subjects are then thoroughly reviewed. The benefits of this bachelor thesis are in particular answers obtained for three basic exploratory questions – identifying the reasons for non-participation, the reasons for non-provision of coaching to employees and to find the main advantages in using the coaching process. Recommendations are then able to be pro-posed to employers based on the information obtained allowing for the future development and increased satisfaction of employees in the workplace. The conclusion of bachelor thesis and subsequent recommendations can be useful for all companies that want to focus on de-velopment of employees through coaching.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times