Affordable Access

Koppling mellan grönstrukturen i staden och ungdomars upplevda hälsa : En studie över Gävle

Authors
  • Röjerfeldt, Ida
Publication Date
Jan 01, 2020
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Syftet med denna studie var att ta reda på kopplingen mellan grönstruktur i staden och ungdomars upplevda hälsa. Det har inkluderat vilken sorts grönstruktur som ungdomar värdesätter, vilka känslor och kontakter som ungdomar upplever med grönstruktur samt på vilket sätt grönstrukturen kan påverka ungdomar upplevda hälsa. Resultatet på dessa frågor bildade själva kopplingen mellan grönstruktur i staden och ungdomars upplevda hälsa. För att kunna besvara undersökningens frågeställning har kvalitativa gruppintervjuer och kvantitativa enkäter gjorts med ungdomar som är mellan 15 och 18 år. Resultatet analyserades med en riktad innehållsanalys och en jämförelse mellan enkäten och gruppintervjuerna. Undersökningen visade på att ungdomarna upplever minskad stress och bättre humör kring grönstruktur. Den visade också att ungdomar värdesätter blommor, träd och tillgång till aktiviteter i grönstrukturen. Resultatet har till sist diskuterats där erfarenheten av natur kan ha en påverkan på ungdomarnas svar. Förslag till vidare planering för grönstruktur i staden diskuteras också. / The purpose of this study was to find out the link between green structure in the city and young people's perceived health. This has included the kind of green structure that young people value, what feelings and contacts young people experience with the green structure, and how the green structure can affect young people's perceived health. The result of these issues forms the link between the green structure of the city and young people's perceived health. To answer the survey's question, qualitative group interviews and quantitative questionnaires were conducted with young people aged between 15 and 18 years old. The result was analyzed with a targeted content analysis and a comparison between the questionnaire and the group interviews. The study shows that young people experience reduced stress and a better mood around urban nature. It also shows that young people value flowers, trees and access to activities in the green structure. The results have been presented through charts and quotes. The results have finally been discussed where the experience of nature could have an impact on young people’s answers. Proposals for further planning for green structure in the city are also being discussed.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times