Affordable Access

Konverze výrobní haly v areálu bývalých papíren ve Vraném nad Vltavou / Adaptive reuse of production hall in the area of former paper mills in Vrané nad Vltavou

Authors
  • hodek, adam
Publication Date
Jun 22, 2021
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Předmětem diplomové práce je návrh konverze výrobní haly v areálu bývalých papíren ve Vraném nad Vltavou. Areál se nachází v severní části obce, na pravém břehu Vltavy. Dnes je komplex výrobních hal a menších administrativních objektů veřejně nepřístupný, téměř nevyužívaný a zašlý. Zabírá významnou část břehu Vltavy a brání tak jejímu využívání a zapojení do života místních obyvatel. V rámci předdiplomového projektu jsem navrhl nový urbanistický soubor, který řeší zmíněnou problematiku a nabízí obci možný rozvoj s nádechem industriálního prostředí. Halový objekt byl původně navržen jako jeden velký otevřený prostor s vloženým podlažím v úrovni 2. NP. Při návrhu konverze byl kladen důraz na vhodné využití objemného prostoru. Podstatou této konverze je využití původního masivního železobetonového montovaného skeletu a jeho doplnění o nové konstrukce. Došlo také ke zjemnění původního měřítka tím, že hala byla viditelně rozdělena na tři funkční celky - sportovní halu, kulturní centrum a kryté parkování. Sportovní hala a kulturní centrum, jejichž hlavní prostory zaujímají 2. NP, vyžadují ke svému provozu dostatečně velké funkční zázemí. Zázemí je řešeno formou přístaveb, které doplnily původní kompozici o novou architekturu. Plocha 1. NP původního objektu byla využita k vytvoření krytých parkovacích stání. / The main purpose of diploma thesis is a proposal of Adaptive reuse of production hall in the area of former paper mills in Vrane nad Vltavou. The area is located in the northern part of a village, on the right bank of the Vltava river. Today, the complex of production halls and smaller administrative buildings is inaccesible to the public. It is also almost unused. The area occupies a significant part of a river bank which means, that this place is cannot be used by residents and also by visitors. As part of the pre-diploma project I designed a new urban complex, which solves mentioned issue and offers to the village possible development with a touch of industrial surroundings. The hall building was originally designed as a large open space with inserted floor in the level of the second floor. With the proposal of adaptive reuse, it was important to think about the suitable use of large space. The main essence of adaptive reuse is the use of original prefabricated reinforced concrete skeleton and its addition of new structures. As a next step was necessary to soften the original scale of hall building by using visible division into three functional units - sports hall, cultural center and covered parking. Sports hall and cultural center need a large functional facilities for its operation. The buildings of the operating facilities are designed as a new extensions, which complement the original composition with a new architecture. The area of the first floor of the original hall building was used as a covered parking lot.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times