Affordable Access

Konceptuální model FTA a jeho využití pro hodnocení spolehlivosti letadel / FTA Conceptual Model and its Utilization for Aircraft Reliability Evaluation

Authors
  • drastich, filip
Publication Date
Sep 10, 2020
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Cílem této bakalářské práce je popsat a analyzovat současný stav hodnocení spolehlivosti pomocí spolehlivostních analýz v letecké dopravě. Tato práce tedy informuje o možnostech hodnocení spolehlivosti pomocí různých spolehlivostních metod, dále o možnostech vytvoření konceptuálního modelu za pomoci současných ontologií. Následuje identifikace současné metody FTA a její nedostatky, na základě kterých je vytvořen konceptuální model FTA, pomocí kterého lze tuto metodu provádět novými způsoby. Navržený konceptuální model FTA je následně validován a připraven jako základ pro budoucí použití v leteckém průmyslu. Závěr práce popisuje aplikaci vytvořené ontologie na palivový systém, který je detailně popsán v jedné z kapitol. / The aim of this bachelor thesis is to describe and analyze the current situation of reliability assessment using reliability analysis in air transport. Thus, this thesis informs about the possibilities of reliability assessment by using various reliability methods, as well as the possibilities of creating a conceptual model by using existing ontologies. Next follows identification of the current FTA method and its deficiencies, based on which the conceptual model of FTA is created, which can be used to apply this method in new ways. The proposed conceptual model of FTA is then validated and prepared as a basis for future use in the aviation industry. The conclusion describes the application of the created ontology on a fuel system, which is described in detail in one of the chapters.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times