Affordable Access

Komunikační strategie vybraného podniku SmetanaQ Cafe & Bistro s.r.o. / Communication Strategy of Chosen Company SmetanaQ Cafe & Bistro s.r.o.

Authors
  • dejmek, daniel
Publication Date
Jun 11, 2020
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Bakalářská práce je zpracována na téma komunikační strategie pražské kavárny SmetanaQ Café & Bistro. Cílem práce je analýza současné komunikační strategie a vytvoření doporučení nových možností s využitím v praxi. Práce je rozdělena na dvě části, a to na teoretickou a praktickou. Teoretická část práce vymezuje základní pojmy týkající se marketingu a komunikační strategie za využití odborné literatury. Praktická část začíná představením podniku a v další její části byla zpracována analýza současného marketingového a komunikačního mixu společnosti. V závěru práce byl na základě výsledků dotazníkového šetření vytvořen návrh nových komunikačních možností tohoto podniku. / The following Bachelor thesis is based on the communication strategy of the SmetanaQ Cafe & Bistro company. The main goal was to analyse and improve the current communication strategy. The thesis consists of two parts: theoretical and practical. Theoretical part concerns with market-ing fundamentals and communication strategy based on scientific literature. Practical part begins with an introduction of the company and then it continues with the company’s communication mix. Based on the results of a questionnaire, I have suggested new strategies on how the brand should communicate in the future. Those strategies are to be seen at the end of the practical part of the thesis.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times