Affordable Access

Komunikační strategie vybrané IT společnosti / Communication Strategy of the IT Company

Authors
  • kaletová, klára
Publication Date
Aug 20, 2020
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Tato bakalářská práce se zabývá tématem komunikační strategie vybrané IT společnosti. Cílem práce je zhodnotit současný komunikační mix vybraného podniku s konečným návrhem na zlepšení současného komunikačního mixu. Práce je rozdělená na část teoretickou a praktickou. Teoretická část je zaměřená na stručnou definici situační analýzy, segmentace, targetingu, positioningu, marketingového mixu a dále je zaměřená na komunikační mix s popisem jednotlivých nástrojů. Praktická část je zaměřena na podnik ComSource s.r.o. jeho charakteristiku, analýzu prostředí, segmentaci zákazníků a zhodnocení současného stavu. Součásti je dotazník, který zkoumá názor zákazníků na současný komunikační mix. Na základě získaných informací ze současného komunikačního mixu a dotazníku dochází v závěru práce k návrhu na zlepšení komunikační strategie. / This thesis deals with the topic of communication strategy of the chosen IT company. The aim of this thesis is to evaluate the current communication mix of chosen company with the final suggest to improve the current communication mix. The thesis is divided into a theoretical part and a practical part. The theoretical part is focused on a brief definition of situation analysis, segmentation, targeting, positioning, marketing mix and also on the communication mix with a description of individual tools. The practical part is focused on the company ComSource, Ltd and its characteristics, analysis of the environment, customer segmentation and evaluation of the current state. This work includes a questionnaire that examines customers' views on the current communication mix. Based on the information obtained from the current communication mix and the questionnaire, a proposal to improve the communication strategy is made at the end of the work.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times