Affordable Access

Komunikační brána pro smart home / Smart home communication gateway

Authors
  • lhotecký, vlastimil
Publication Date
Aug 28, 2020
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

V této práci se zabývám návrhem a realizací univerzální komunikační brány, určené primárně pro otevřené Smart Home ústředny jako je OpenHAB, Home Assistant nebo Node-RED, která umožňuje bezdrátově komunikovat s koncovými zařízeními využívajícími technologie Bluetooth, Zigbee nebo Wi-Fi. Brána samotná obsahuje několik senzorů pro měření nejčastěji požado-vaných parametrů prostředí. Pro komunikaci s ústřednou je použito Ethernetové rozhraní, které zá-roveň zajišťuje napájení brány. Přenos dat je realizován protokolem MQTT a konfigurace pomocí webového rozhraní. Během práce jsem zhodnotil nejvhodnější komponenty, navrhl, realizoval a otestoval zařízení po HW i SW stránce a porovnal výsledek s případnými al-ternativami dostupnými na trhu. / The aim of this thesis was to design and create a universal communication ga-teway, mainly intended for open Smart Home hubs like OpenHAB, Home As-sistant or Node-Red, that would allow wireless communication with end devices using Bluetooth, Zigbee or Wi-Fi technology. The gateway itself includes a few sensors for measuring the most commonly requested environmental parameters. An Ethernet interface is used to communicate with a Smart Home hub as well as to provide the gateway with power. Data transfer is realized using the MQTT protocol, while a web interface is used for configuration. I’ve gone through various available components and selected the most suitable ones for the project, then used them to design and implement the ga-teway from both a HW and SW standpoint and compared my end result with alternatives available on the market.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times