Affordable Access

Komunikační brána pro smart home / Smart home communication gateway

Authors
  • lhotecký, vlastimil
Publication Date
Jan 26, 2021
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

V této práci se zabývám návrhem a realizací univerzální komunikační brány, která by mohla sloužit jako ústředna chytré domácnosti umožňující integrovat co nejvíce běžně dostupných Smart Home produktů bez ohledu na výrobce či pro-duktovou řadu. Brána bude založena na open-source projektech (GNU/Linux, Home Assistant, NodeRED aj.) a koncipována jako kompletní produkt připra-vený k nasazení. S koncovými zařízeními bude možné komunikovat pomocí tech-nologií Bluetooth, Zigbee, Wi-Fi, RF 433MHz a GSM. Kromě řady bezdrátových komunikačních rozhraní obsahuje brána i něko-lik senzorů pro měření nejčastěji požadovaných parametrů prostředí. Pro komuni-kaci s domácí sítí a potažmo internetem je použito Ethernetové rozhraní, které zároveň zajišťuje napájení brány. Přenos dat je realizován protokolem MQTT a konfigurace pomocí webového rozhraní. Během práce jsem se seznámil s konceptem Smart Home a technologiemi používanými v této oblasti, na základě poznatků navrhl, realizoval a otestoval za-řízení po HW i SW stránce a porovnal výsledek s komerčními alternativami do-stupnými na trhu. / The aim of this thesis is to design and create a universal communication gateway that could serve as a Smart Home hub, allowing integration of various commonly available Smart Home products regardless of their manufacturer or product line. The gateway will be based on open-source projects (GNU/Linux, Home Assistant, NodeRED etc.) and is intended to be a complete product ready for deployment. End devices will be able to connect to the gateway using Bluetooth, Zigbee, Wi-Fi, RF 433Mhz and GSM. Besides the wireless communication interfaces, the gateway includes a few sensors for measuring the most commonly requested environmental parameters. An Ethernet interface is used for local network and internet connection as well as to provide the gateway with power. Data transfer is realized using the MQTT protocol, while a web interface is used for configuration. Over the course of this thesis, I have familiarized myself with the concept of Smart Home and technologies currently used in this area. Based on my find-ings, I have designed and implement the gateway from both HW and SW stand-point and compared my end result with alternatives available on the market.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times