Affordable Access

Komplexiteten i samverkansarbetet mellan förskollärare och vårdnadshavare då “barn väcker funderingar” : En kvalitativ studie om samverkans betydelse i förskolan / The complexity of the collaborative work between preschool teachers and guardians when "children raise thoughts" : A qualitative study of the importance of collaboration in preschool

Authors
  • Lindström, Nadja
  • Åhman, Evelina
Publication Date
Jan 01, 2021
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Syftet med studien är att är att bidra med kunskap om hur förskollärare samverkar med vårdnadshavare kring de barn som väcker funderingar. Vi har i studien använt oss av kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. Forskning visar att samverkan mellan förskola och hem är särskilt gynnsamt för barn i behov av särskilt stöd vilket också stämde överens med respondenternas uppfattning. Resultatet visar en samstämmighet bland respondenternas tankar kring samverkan med vårdnadshavare och vikten av att ta tillvara vårdnadshavares kunskap om det enskilda barnet. Studien synliggör också skillnader i specialpedagogens roll i samverkan med vårdnadshavare då barn väcker funderingar. Respondenterna lyfter framgångsfaktorer och svårigheter som påverkar samverkan med vårdnadshavare. Vikten av goda relationer lyfts av samtliga respondenter som en framgångsfaktor. En viss komplexitet i samverkansarbetet synliggörs också. Vår teoretiska utgångspunkt har varit Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori. 

Report this publication

Statistics

Seen <100 times