Affordable Access

Kommunikationens påverkan på medarbetares upplevelse av förändring : En kvalitativ studie

Authors
  • Lindelöf, Emma
  • Rangenstedt, Johanna
Publication Date
Jan 01, 2017
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Unknown
External links

Abstract

Konkurrensen mellan företagen i dagens samhälle har medfört att organisationsförändringar ständigt genomförs. De flesta förändringar genomförs av effektiviseringsorsaker men endast ett fåtal av alla förändringar uppnår önskat resultat. Kommunikation har visat sig ha stor inverkan på utfallet av förändringsprocesser, syftet med studien var därför att studera kommunikationens påverkan på medarbetares upplevelse av förändring. Studien har inslag av en fenomenologisk ansats. Empirisk data har samlats in genom kvalitativa intervjuer med sju respondenter.  Insamlad empiri har därefter kategoriserats i övergripande teman som slutligen mynnat ut i underteman. I resultatet framkom att det ofta råder bristande kommunikation vid förändring och att medarbetares upplevelse i stor utsträckning påverkas av kvalitén på kommunikationen.  I slutsatsen fastställdes, att kommunikationen är grunden för medarbetares upplevelse av förändring.  

Report this publication

Statistics

Seen <100 times