Affordable Access

Kommunikation mellan fritidslärare och vårdnadshavare : En kvalitativ studie om hur vårdnadshavarnas bristande svenska språkkunskaper kan orsaka hinder i kommunikationen med fritidshemmet. / Communication between leisure teachers and guardians : A qualitative study of how the guardians' lack of Swedish language skills can cause obstacles in communication with the leisure home.

Authors
  • Alija, Adis
  • Barcham, Marieelena
Publication Date
Jan 01, 2020
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Syftet med studien är att undersöka hur kommunikationen mellan fritidslärare och vårdnadshavare på flerspråkiga fritidshem fungerar med vårdnadshavare som har bristande svenska språkkunskaper. För att granska detta har vi genomfört semistrukturerade intervjuer med fritidslärare på olika fritidshem. Fem legitimerade fritidslärare intervjuades för att samla in data. Intervjuerna har sedan transkriberats och analyserats. Urvalet som gjordes för studien var legitimerade och erfarna fritidslärare på flerspråkiga fritidshem.  Det intervjuarna har kommit fram till är att kommunikationen mellan fritidshemmet och vårdnadshavarna är avgörande för elevernas utveckling och vardag. Det kan finnas olika faktorer som försvårar kommunikationen mellan fritidslärarna och vårdnadshavarna. En av det slaget är vårdnadshavare med bristande svenska språkkunskaper. Resultatet visar att fritidslärarna upplever att det finns en del problem i kommunikationen med vårdnadshavarna. Faktorer som vårdnadshavarnas språk, kultur, skilda synsätt, intresse och engagemang spelar en stor roll i hur väl kommunikationen fungerar. Resultatet har visat hur bland annat fritidslärare använder olika metoder för att komma i kontakt med vårdnadshavare. Fritidslärarna tar hjälp av kollegor, modersmålslärare, tolkar samt teknik i form av digitala tjänster och sociala medier som kan användas som bildstöd för att kommunicera med vårdnadshavare.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times