Affordable Access

Kommunikation med vårdnadshavare bygger broar : En kvalitativ studie om förskollärares syn på samverkan med flerspråkiga vårdnadshavare

Authors
  • Singdén, Elin
Publication Date
Jan 01, 2020
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Syftet med studien var att undersöka förskollärares syn på samverkan med flerspråkiga vårdnadshavare samt få en djupare förståelse för hur förskollärare arbetar med att skapa bra samverkan. Metoden som användes var kvalitativa intervjuer med förskollärare. Intervjuerna gav mig en uppfattning om de möjligheter samt utmaningar som förskollärarna såg med att skapa en god samverkan. Jag fick även en större förståelse för arbetet med att skapa en god samverkan. I analysarbetet har jag tagit stöd i den sociokulturella teorin och det interkulturella perspektivet med fokus på begreppen: mediering och redskap. Resultatet av studien visar att förskollärarna ser vikten av att skapa goda relationer med vårdnadshavarna och att vara tydlig i kommunikationen för att skapa en god samverkan. Förskollärarna ser utmaningar i att det kan skapas svårigheter med kommunikationen och problematik när det gäller förskolans rutiner. I kommunikationen använder förskollärarna olika slags hjälpmedel till exempel tolk och översättningsapplikationer. Studien kan förhoppningsvis bidra till en ökad förståelse för de utmaningar som blivande och yrkesverksamma förskollärare ställs inför när det gäller samverkan med flerspråkiga vårdnadshavare. Studien kan också bidra till en större förståelse för hur förskollärare kan arbeta för att skapa en god samverkan.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times