Affordable Access

Kommunikation i allmänhetens vardagsrum : En kvalitativ intervjustudie om bibliotekariers upplevelser av folkbibliotekens demokratiska roll i samhället / Communication in the public living room : A qualitative interview study about librarian’s experience of the public libraries' democratic role in society

Authors
  • Fjellström, Jenny
  • Halvarsson, Linda
Publication Date
Jan 01, 2021
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Med bakgrund i att samhället blir allt mer digitaliserat är studiens syfte att undersöka bibliotekariers upplevelser av kommunikation med biblioteksbesökare och sin folkbildande roll. Fokus för studien är bibliotekariernas egen upplevelse vilket resulterat i att en kvalitativ metod med intervjuer har använts. Studiens resultat visar att bibliotekarier upplever att kommunikation och ett gott bemötande är av stor vikt, både i det fysiska och det digitala rummet. Bibliotekarier upplever även att de har relevant kompetens för yrket, men att grundutbildningen saknar ämnesområden som pedagogiskt bemötande och IT. Studiens resultat visar även att bibliotekarier upplever att de kontinuerligt måste hålla sig ajour inom IT och de upplever att en alltmer digitaliserad biblioteksverksamhet bidrar till att den digitala delaktigheten bland medborgarna ökar i samhället. Studiens bidrag till forskningen resulterar i en förståelse för hur folkbiblioteken, som en mötesplats samt en plats för informations- och kunskapsinhämtning, samspelar med medborgarna i samhället. / Given that society is becoming increasingly digital, this studies’ purpose is to examine librarian’s experiences of communication with library visitors and their educational role. The focus of the study is on the librarian’s own experience therefore a qualitative method with interviews has been used. The results of the study show that librarian’s feel that communication and a welcoming approach are of great importance, both in the physical and the digital space. Librarian’s also feel that they have relevant skills for the profession, but that undergraduate education lacks subject areas such as pedagogical approach and IT. The results of the study also show that librarian’s feel that they continually must keep up to date with IT and they feel that an increasingly digital library activity contributes to the digital participation among citizens increasing in society. This studies’ contribution to research results in an understanding of how public libraries, as meeting place and a place for information and knowledge gathering, interact with the citizens in society.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times