Affordable Access

Kemi och berättelse i förskolan : En kvalitativ studie om hur pedagoger använder berättelsen om Berta i kemiundervisningen / Chemistry and story in preschool : A qualitative study of how educators use the story of Berta in chemistry teaching

Authors
  • Andersson, Sofie
  • Eddeborn, Amanda
Publication Date
Jan 01, 2021
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

The purpose of the study is to shed light on how educators in preschool use the story Berta to teach chemistry to children in preschool. The study consists of two sub-studies, partly an interview study and partly a text analysis. In the text analysis we have done a deductive analysis of Berta's experiment book, and in the interview study we have done six semi-structured interviews. For our text analysis, we have chosen to start from Berta's experiment book where the purpose was to find out which chemical phenomena’s and investigations are addressed in the story of Berta that educators can then apply in teaching. The results show that the focus is on the chemical phenomena of mixing and separation but also chemical reactions. The text analysis also examined which two types of studies are highlighted in connection with the experiments. In the result, demonstration has a dominant role. The results of the interviews showed the educators different ways of organizing and introducing Berta to the preschool activities. The educators in the study also experienced that the stories about Berta are a good tool as a complement to working with chemistry in preschool. It was clear from the results that there were opportunities but also challenges when it comes to the material and where, among other things, the importance of competence development and previous subject knowledge is highlighted as an important aspect for teaching. / Syftet med studien är att belysa hur pedagoger i förskolan använder berättelsen Berta för att undervisa kemi i förskolan. Studien består av två delstudier, dels en intervjustudie och dels en textanalys. I textanalysen har vi gjort en deduktiv analys av boken Bertas experimentbok, och i intervjustudien har vi gjort sex semistrukturerade intervjuer.  Till vår textanalys har vi valt att utgå från Bertas experimentbok där syftet var att ta reda på vilka kemiska fenomen och undersökningar som tas upp i berättelsen om Berta som pedagoger sedan kan tillämpa i undervisning. Resultatet visar att fokuset ligger på kemi-fenomenen blandning och separation men också kemiska reaktioner. I textanalysen undersöktes även vilka två typer av undersökningar som lyfts fram i samband med experimenten. I resultatet har demonstration en dominerande roll.  Resultatet av intervjuerna visade pedagogernas olika sätt att organisera och introducera Berta i verksamheten. Pedagogerna i studien upplevde även att berättelserna om Berta är ett bra verktyg som komplement för att arbeta med kemi i förskolan. Det framgick i resultatet att det fanns möjligheter men också utmaningar när det kommer till materialet och där bland annat vikten av kompetensutveckling och tidigare ämneskunskap lyfts som en viktig aspekt för undervisning. 

Report this publication

Statistics

Seen <100 times