Affordable Access

"Kalle och Mats köper ett hus, inga konstigheter, det bara var så" : en studie om hur grundskolor i Umeå kommun arbetar med hbtqi-frågor / “Kalle and Mats purchases a house, nothing strange about it” : a study about how primary schools in Umeå municipality work with LGBTQI issues

Authors
  • Lindholm, Moa
  • Bergdahl, Emma
Publication Date
Jan 01, 2022
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Studien belyser skolans betydande roll i barns och ungas lärande samt deras personliga utveckling. Syftet med studien är att undersöka hur aktörer på olika nivåer inom grundskolan i Umeå kommun arbetar med hbtqi-frågor. Sex stycken intervjuer genomförs med politiker, rektorer, en lärare samt en skolkurator.  Arbetet har genomgående utgått från ett domänteoretiskt perspektiv. Datamaterialet analyseras med hjälp av en innehållsanalys som resulterar i fem huvudsakliga teman: skolans ansvar, samverkan, inkludering, kompetensutveckling och institutionella villkor. Av resultatet framgår att hbtqi-frågor betraktas som ett viktigt ämne att lyfta. Däremot är det en del av det mer generella likvärdighetsarbetet där fler diskrimineringsgrunder inryms. Det lyfts att det finns ett behov av att avmystifiera hbtqi-frågor genom att integrera det som en naturlig del av undervisningen. Vidare framkommer en viss avsaknad av kompetens och utbildning hos skolpersonalen för att kunna svara upp mot de mål som finns i såväl lag som läroplan. En faktor som framkommer som betydande i arbetet kring hbtqi-frågor inom grundskolan är samverkan. Styrkedjan och kommunikationsmöjligheterna mellan nivåerna beskrivs som två försvårande omständigheter.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times