Affordable Access

Jämförelse mellan genomsågning, fyrsågning och stjärnsågning med avseende på torkningsdeformationer

Authors
  • Sandberg, Dick
Publication Date
Jan 01, 1992
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Den starkt anisotropa karaktaren hos traets krympning och svaIlning, medfOr att virket deformeras olika, beroende pa var i tvarsnittet det sagas ut. Detta arbete, behandlar nagra av de fen omen som ligger bakom dessa deformationer och fOrsoker att pa ett enkelt satt askactliggora hur effekten blir pa virke som ar framtaget med nagra olika sonderdelningsmetoder. De sonderdelningssatt som behandlas ar: genomsagning, fyrsagning och stjarnsagning och darutOver studeras torkningen av en icke sonderdelad trissa. De deformationer som uppstar under torkning, har dokumenterats genom fotografering av 20-30 millimeter langa virkesamnen, iform av en hel trissa eller trissor uppkapade i de olika sagmonstren. Torkningen har utforts i rumsklimat och nagra fOrsok att efterlikna artificiell torkning har inte gjorts. En helt nytt sonderdelningsfOrfarande, stjarnsagning, har studerats. Stjarnsagning ar en radialsagningsteknik ur vilken man kan erhaIler sex planparallella och sex triangulara virkesamnen, samtliga med staende arsringar. Resultaten bekriiftar tidigare, ur deformationshanseende, kanda fOrdelar hos virke med staende arsringar, gentemot virke med liggande arsringar. Dessa fOrdelar ar namligen: • Virke med smende arsringar har en likformig krympning och svaIlning, vilket medfor att virkesamnet bibehaIler sin ursprungsform och kupar sig inte. • Virke med smende arsringar far en kontrollerbar rorelse vid fuktvariationer. • Virke med staende arsringar har en mindre benagenhet att fa torksprickor som en fOljd av krympningsanisotropin. Dessutom har det stjarnsagade virket en distinkt orientering av juvenil-, karn-och splintved. Detta medfOr den fOrdelen att den samre juvenilveden enkelt kan franskiljas fran ovrig ved och den mer bestandiga kamveden kan orienteras at det haIl dar pMrestningama fran till exempel regn ar som storst. / <p>Examensarbete</p>

Report this publication

Statistics

Seen <100 times