Affordable Access

”Jag tror att jag känner mina barn, att jag vet vad det är de tycker om” : En kvalitativ studie om förskollärares val av barnlitteratur / ”I think I know my children, I know what they enjoy” : A qualitative study about preschool teachers choice of children’s literature

Authors
  • Pettersson, Ebba
  • Klasson, Emmi
Publication Date
Jan 01, 2022
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Syftet med studien är att utveckla kunskap om hur förskollärare beskriver val av barnlitteratur till förskolans praktik. Frågeställningen i anslutning till detta är: Hur beskriver förskollärare att de arbetar för att synliggöra en variation av mångkultur i barnlitteraturen på förskolan? För att besvara syftet och frågeställningarna har semistrukturerade intervjuer genomförts med fem förskollärare. Intervjuerna har sedan analyserats utifrån en tematisk analys. Studiens teoretiska begrepp är makt och normer utifrån Foucault. I studiens resultat skildras förskollärarnas beskrivningar i deras val av barnlitteratur. Genom förskollärarnas berättelser blir det tydligt att många aspekter påverkar hur de väljer barnlitteratur. Då förskollärare är ansvariga för val av barnlitteratur blir det viktigt att reflektera över vilka effekter och förutsättningar ens val skapar. Resultatet visar således att förskollärarna vill erbjuda barnen en variation av barnlitteratur för att kunna fånga barnens intresse och locka till läsning. 

Report this publication

Statistics

Seen <100 times