Affordable Access

Jag lär mig genom musik och rörelse : Språk och kommunikation med musik och rörelse genom estetiska lärprocesser

Authors
  • Håkansson, Joy
Publication Date
Jan 01, 2020
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Denna uppsats handlar om hur förskolorna inkluderar musik och rörelse för de yngsta barnen för att främja språkutvecklingen. Syftet med uppsatsen är att erövra kunskap kring hur pedagogerna arbetar med musik och rörelse och hur dessa kommer till uttryck i verksamheten. Observationer utfördes på två avdelningar på en förskola i en kommun i norra Sverige. I materialet ingår också en jämförande studie som genomfördes i två kommuner i södra Sverige för att se likheter och skillnader i det pedagogiska arbetet med de båda uttrycksformerna musik och rörelse. Totalt intervjuades fem pedagoger på fyra olika förskolor. Det empiriska materialet tolkades sedan utifrån Vygotskijs sociokulturella teori. Den metod som användes var kvalitativa intervjuer samt videoinspelning av aktiviteterna. Resultatet visar att förskolorna genomgående arbetar med musik och rörelse och inkluderar dessa som ett viktigt ämne inom verksamheten. De samarbetar för att de estetiska lärprocesserna ska vara väl synliga i verksamheten för att främja barnens språkutveckling.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times