Affordable Access

Jag hör inte! : En musikstudie i att lyssna inåt, på andra och ljudexempel

Authors
  • Wanneby, Jonathan
Publication Date
Jan 01, 2020
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

En vital del av musiken är att lyssna, oavsett om man är tonsättare, lärare, musiker eller elev. Inhämtning och återskapande av musiken medför att musiker kan utveckla sin musikalitet och sitt musikaliska hantverk, lyssnandet blir en konsekvens för utveckling där personen berörs men också finner djup på olika nivåer. Denna studie i att lyssna ”inåt”, på gruppen och på externa källor grundar sig i boken Deep Listening av Pauline Oliveros. Syftet med studien är att undersöka om Oliveros övningar kan utveckla förmågan att fokusera sitt lyssnande och medvetet kunna urskilja olika dimensioner inom ljud och musik. Oliveros förhållningssätt när det gäller lyssnande i kombination med John Deweys erfarenhetsperspektiv utgör studies teoretiska ram. Fyra informanter deltog i undersökningen under två lektionstillfällen. I undersökningen fick informanterna lyssna, utföra övningar samt avslutningsvis skriva ner sina upplevelser. Resultatet visar att upplevelsen av övningarna skilde sig åt mellan deltagarna. Av de nedskrivna upplevelserna går det att urskilja en svårighet för deltagarna att ”lyssna inåt”, där deltagarna ska ta fram den musikaliteten liktydigt med ”jaget”. Det kan bero på tidigare erfarenheter, dynamiken i gruppen eller olika sinnesstämningar. Det som går att urskilja som en enkelhet för informanterna var deras förmåga att urskilja melodi, vilket också kan bero på deras tidigare erfarenheter. Utifrån studiens resultat finns det skäl att dels fundera över hur gehörsundervisningen kan utvecklas, dels hur musiklärare i allmänhet kan arbeta med övningar för att kombinera upplevelser, känslor och minnen med musikteori, gehör och lyssnande. / A vital part of music is to listen, whether someone is a composer, teacher, musician or student. Obtaining and recreating the music means that musicians can develop their musicality and musical craftsmanship, listening becomes a consequence for development where the person is touched but also finds depth at different levels. This study of listening “within” herself or himself, the group and external sources is based on the book Deep Listening by Pauline Oliveros. The purpose of this study is to investigate whether Oliveros exercises can develop the ability to focus his or hers listening and be able to discern different dimensions in sound and music. Olivero’s approach to listening in combination with John Dewey’s experience perspective forms the theoretical framework for the study. Four informants participated in the survey during two lessons. In the survey, the informants had to listen, perform exercises and finally write down their experiences. The results show that the experiences of the exercises differed between the participants. From the experiences written down, it is possible to discern a difficulty for the participants to "listen inward", where the participants must produce that musicality simultaneously with "the self". It may be due to past experiences, the dynamics of the group or different moods. What can be distinguished as a simplicity for the informants was to discern the melody, which may also be due to past experiences. Based on the results of the study, there are reasons to consider how ear-training can be developed, and how music teachers can generally work with exercises to combine experiences, feelings and memories with music theory and ear-training and hearing.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times