Affordable Access

Introduktion i förskolan : En studie om förskollärares erfarenheter av att introducera nya barn och vårdnadshavare med annat modersmål än svenska i förskolan

Authors
  • Taylan, Elin
Publication Date
Jan 01, 2020
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Syftet med studien var att bidra med kunskap om några olika erfarenheter förskollärares har av att introducera nya barn och vårdnadshavare med annat modersmål än svenska i förskolan. Detta intresse tar sin grund i mina erfarenheter från min verksamhetsförlagda utbildning (VFU), där majoriteten av barnen på förskolan har ett annat modersmål än svenska. Metoden som användes för datainsamling var intervjuer med sex förskollärare. Materialet har analyserats och tolkats med inspiration från det sociokulturella perspektivet med fokus på begreppen kommunikation, verktyg, mediering, proximala utvecklingszonen och scaffolding. Som stöd i analysarbetet har även tidigare forskning och förskolans läroplan använts. Resultatet visar att introduktionen kan göras på olika sätt, enligt informanternas erfarenheter beroende på olika förutsättningar såsom familjers behov och barns ålder. Informanterna beskriver att de tar hjälp av flerspråkiga kollegor, språkliga verktyg och tolk under introduktionen. Studien visar även att introduktionen med nya barn och vårdnadshavare med annat modersmål än svenska kan ses som ett komplext arbete där kommunikationen mellan förskollärare, vårdnadshavare och barn är en viktig faktor. Nyckelord: Introduktion, förskollärare, vårdnadshavare, b

Report this publication

Statistics

Seen <100 times