Affordable Access

Introduktion av problemlösningsuppgifter : En kvalitativ studie om hur lärare beskriver att de väljer, introducerar och stöttar elever i problemlösningsuppgifter i ämnet matematik / Introduction of mathematical problem-solving tasks : A qualitative study about how teachers describe choosing, introducing, and supporting pupils’ in problem-solving tasks in the subject of mathematics

Authors
  • Bujor, Andrada
  • Norström, Luiza
Publication Date
Jan 01, 2022
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

I studien undersöker vi hur lärare i F-3 beskriver att de väljer, introducerar och stöttar elever i problemlösningsuppgifter i ämnet matematik. För att besvara detta har vi använt oss av en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer.  I studien har vi tagit stöd av modellen Responsive Teaching through Problem Posing som ett teoretisk ramverk för att besvara studiens tre forskningsfrågor. Resultatet visar att lärare beskriver att de väljer problemlösningsuppgifter utifrån elevernas kunskapsnivå, intressen och vardag. Eleverna får då möjlighet att förknippa matematik till verkligheten. Lärare tar hänsyn till elevernas tidigare erfarenhet och vilka strategier de har kunskap om. Resultatet visar även att det råder delade meningar om huruvida strategier ska visas eller inte vid en introduktion av en problemlösningsuppgift och när eleverna har svårigheter med uppgiften. Lärare stöttar elever genom att placera dem i väl genomtänkta grupper. Eleverna får då möjlighet att ta del av varandras kunskaper. Slutsatsen är att flertalet lärare visar ofta strategier till elever vid genomgång och när elever inte förstår introduktionen. Detta bidrar till att eleverna inte får möjlighet att resonera och reflektera över sina strategier, vilket inte främjar deras problemlösningsförmåga.  / In this study, we examine how teachers in Grades F-3 describe that they choose, introduce, and support pupils in problem-solving tasks in the subject of mathematics. To answer this, we have used a qualitative method with semi-structured interviews. In the study, we have taken the support of the model Responsive Teaching through Problem Posing as a theoretical framework for answering the study's three research questions. The results show that teachers describe that they choose problem-solving tasks based on the pupil’s level of knowledge, interests, and everyday life. Pupils will then have the opportunity to associate mathematics with reality. Teachers consider pupils previous experience and what strategies they know about. The results turn out that there are divided opinions among the teachers about whether strategies should be shown or not when introducing a problem-solving task and when pupils have difficulties with the task. Teachers support pupils by placing them in well-thought-out groups. The pupils will then have the opportunity to take part in each other's knowledge. The conclusion is that the majority of teachers often show strategies to pupils when reviewing and when pupils do not understand the introduction. This contributes to pupils not having the opportunity to reason and reflect on their strategies, which does not promote their problem-solving skills.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times