Affordable Access

Intoxikace v urgentní medicíně / Intoxication in Urgent Medicine

Authors
  • křížek, jaroslav
Publication Date
Jun 23, 2020
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Péče o intoxikované pacienty není vždy snadná. Zdravotnický personál musí rozhodovat o terapii širokého spektra intoxikací od banálních případů po opravdu závažné ohrožení vitálních funkcí. Pro volbu správného postupu je na místě být zběhlý v problematice intoxikací, mít zkušenosti s léčbou a znát jisté teoretické základy. Hlavní snahou akademické práce je podat co nejvíce informací týkajících se intoxikací, a to v možnostech rozsahu bakalářské práce. Teoretická část je zaměřena na všeobecné povědomí týkající se intoxikací a základním znalostem toxikologie. Rozhodujícím faktorem k identifikaci intoxikace je získání potřebné anamnézy, rozpoznání klinických příznaků a v neposlední řadě odběr biologického materiálu k laboratornímu vyšetření. Konečnou prognózu intoxikovaného pacienta značně ovlivňuje volba správné terapie. Navazujícím tématem je tedy terapeutický postup u vybraných intoxikací. Praktická část se skládá z 5 kazuistik a je demonstrací reálných intoxikací v praxi. Je vytvořena na základě zpráv od ZZS a ON Kladno. Odhaluje běžná úskalí léčby intoxikovaných pacientů, včetně navazující péče. Odhaluje i potenciálně se vyskytující chyby s tím spojenými. / Taking care of intoxicated patients isn't easy everytime. Medical staff takes decisions about therapy of wide spectrum of intoxications from banal cases to really serious threat to vital signs. For choosing a correct procedure there must be a knowledge of intoxications problematics, you should have an experience with a therapy and some basic theoretical knowledge. Main effort of my academic work is to give as much informations about intoxications as it's possible in a scope of bachelor thesis. Theoretical part is focused on general awareness about intoxications and basic knowledge of toxicology. The decisive factor for identification of intoxication is obtaining necessary anamnesis, recognition of clinical symptoms and last but not least collection of biological material for laboratory examination. Final forecast of intoxicated patient is affected by choice of right therapy. A subsequent topic to previous one is a therapeutic procedure of selected intoxications. Practical part consists of 5 case studies and demonstrates real intoxications in a medical practice. This part is based on reports from ZZS and ON Kladno. It shows common problems of therapy of intoxicated patients, including follow-up care. Also shows potentially occurring mistakes related to treatment.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times