Affordable Access

Intimt på allvar? : en kvalitativ text- och bildanalys av den digitaliserade konkurrensen / Intimate in earnest?

Authors
  • Liljegren, Elina
  • Lindström, Maja
  • Svensson, Hilda
Publication Date
Jan 01, 2022
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Den ökade digitaliseringen har bidragit till en förändrad konkurrenskraft vilket har gjort det svårare för företag att uppnå unika fördelar och differentiering gentemot konkurrenterna. Den hårdnande konkurrensen har ökat kraven på företags sätt att tillmötesgå konsumenternas efterfrågan, behov samt utvecklandet av långsiktig lojalitet. Därmed har det blivit allt viktigare för företag att leverera ett högt kundvärde och något mer än enbart en produkt. Studien syftar till att skapa en ökad förståelse i hur företag uppnår differentiering samt konkurrensfördelar inom den digitaliserade konkurrensen. En kvalitativ forskningsmetod genomförs för att samla in text- och bildmaterial från Instagram samt hemsidor från fyra företag inom intimhygien-branschen. Det insamlade materialet har analyserats och jämförts som i sin tur lett fram till vilka marknadsstrategier företagen använder sig av för att uppnå digitaliserad konkurrenskraft. Av studiens resultat visade det sig att företagen använder följande dimensioner i sin marknadsföring; Etik och sociala normer, Ekologisk hållbarhet samt Tonalitet för att uppnå konkurrensfördelar inom den digitaliserade marknaden.  / The increased digitalisation has contributed to a changed competitiveness, which has made it more difficult for companies to achieve unique advantages and differentiate themselves from competitors. The intensifying competition has simplified companies' ways of meeting consumer demand, needs and achieving long-term loyalty. As a result, it has become increasingly important to deliver a higher value for customers and offer something more than just one product. The study aims to achieve an increased understanding of how companies achieve differentiation and competitive advantages in the digitized competition. A qualitative research method has been carried out by collecting text- and image-material from four companies in the intimate hygiene industry and their Instagram and websites. The collected material has been analyzed and compared, which in turn has led to the market strategies that companies use to achieve digitized competitiveness. The results of the study showed that companies use the following dimensions in their marketing; Ethics and social norms, Ecological sustainability and Tonality to achieve competitive advantages in the digitized market.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times