Affordable Access

Internetundersökningar : när, för vad och varför?

Authors
  • Dahlström, Joakim
Publication Date
Jan 01, 2005
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Under 1970- och 1980-talet blev enkätundersökningar och andra typer av un-dersökningar allt vanligare och antalet undersökningsföretag ökade markant. På 1970-talet var det också dags för en ny metodteknik att göra intåg på markna-den, nämligen telefonintervjuer. Denna metod blev snabbt populär och är idag tillsammans med postenkät den vanligaste metoden vid enkätundersökningar. Genom den tekniska utvecklingen de senaste tio åren har vi fått ännu en ny och populär metod, nämligen Internetenkäter. Denna metod är dock relativt ny så det finns fortfarande mycket att lära om den och det finns många frågor man ställer sig. Huvudfrågorna i denna uppsats är om det finns några signifikanta skillnader mellan olika metoder i kvantitativa undersökningar, om det finns projekt där Internetenkäter passar bättre eller sämre än andra metoder samt vad man bör tänka på när Internetenkäter väljs som metod i en undersökning. Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka skillnader det finns mellan Internetenkäter och andra typer av enkäter samt om det finns studier där Internetenkäter pas-sar/inte passar som val av metod. Undersökningen utfördes genom en litteraturstudie som kompletterades med intervjuer och telefonintervjuer med ett antal undersökningsföretag. Intervju-erna utfördes inte genom standardiserade frågor utan genom en frågemall för att på sådant sätt bli mer öppna och flexibla. Denna metod gav ett bra stöd till undersökningen och till uppsatsen som helhet. Bland de resultat som uppsatsen utvisar kan bland annat nämnas att det vid va-let av metod vid en undersökning är mycket viktigt att metoden speglar och stöder undersökningens syfte. Det är med andra ord viktigt att en metod inte används bara för att den är ny och aktuell. Andra viktiga faktorer vid valet av metod är tid och budget. Exempelvis så fungerar Internet och telefon bra som metod när man har ont om tid, eftersom man vid dessa metoder snabbt kan få ett resultat och slipper vänta på att tryckning av enkäter och missivbrev skall utföras eller att posten skall levereras. Vid postala enkäter, intervjuenkäter och i vissa fall även vid telefonenkäter måste också enkätens resultat kodas in i ett datasystem för att sedan kunna analyseras. Det finns många saker att tänka på vid valet av Internet som metod men vid rätt förutsättningar är det ett mycket bra val och jag tror att metoden kommer att öka i popularitet under den kommande tio års perioden.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times