Affordable Access

International plastics manufacturing companies’ response to covid-19 in terms of changes in strategy and sourcing

Authors
  • Kidane, Simret
Publication Date
Jan 01, 2021
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
English
License
Green
External links

Abstract

The purpose of this thesis is to study how international Swedish plastics manufacturing companies have responded to covid-19 in terms of changes regarding corporate and business unit strategy and global sourcing. As research type a case study consisting of three case companies was applied. Mainly qualitative data using interviews were collected. The conclusions are that a regionalisation of the location of business units of a corporate group and a regionalisation of corporate strategies may take place and that covid-19 may enhance the process of regionalisation of sourcing of the case companies, which may lead to somewhat safer deliveries from suppliers, but higher prices for the case companies. It is suggested that in times of crisis, two types of SWOT-analyses should be made. One SWOT-analysis should cover strategic issues and thus be part of a strategy formulation process and lead to contingency strategies. The second SWOT-analysis should cover global sourcing issues and lead to contingency plan from a sourcing perspective. / Syftet med uppsatsen var att studera hur internationella svenska företag inom plastbranschen har svarat på covid-19, vad gäller förändring i företags- och affärsenhetsstrategi och globala inköp. Som forskningstyp valdes en fallstudie med tre fallföretag. Huvudsakligen kvalitativa data samlades in, genom intervjuer. Slutsatserna är att regionalisering avseende lokalisering av en koncerns affärsenheter och regionalisering av företagsstrategier kan ske och att covid-19 kan förstärka processen med regionalisering av fallföretagens inköp, vilket kan leda till något säkrare leveranser från leverantörer, men högre priser för fallföretagen. Det föreslås att det i kristider bör upprättas två typer av SWOT-analyser. En SWOT-analys bör avse strategiska frågor och vara del av strategiformuleringsprocess och leda till eventualitetsstrategier. Den andra SWOT-analysen bör avse globala inköpsfrågor och leda till en eventualitetsplan utifrån ett inköpsperspektiv.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times