Affordable Access

Intelligenta pengar: Relationen mellan riskkapitalist och entreprenör och dess betydelse för portföljbolagsprestation

Authors
  • Brorsson, Hugo
  • Reslan, Rim
Publication Date
Jan 01, 2020
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Riskkapitalister har en särskilt viktig roll i fostrandet av unga innovativa företag. Förutom att bidra med kapital försöker riskkapitalister också tillföra sina portföljbolag värde genom att bistå med värdefulla kontakter, rådgivning och moraliskt stöd. Hur effektivt de lyckas tillföra värde har visats bero på olika egenskaper av deras relation, men exakt på vilket sätt är ännu oklart. För att besvara frågan om hur relationen mellan riskkapitalist och entreprenör påverkar portföljbolagets prestation genomfördes djupintervjuer med fem svenska riskkapitalister. Resultatet visar att (1) en ömsesidig samarbetsvilja och målkongruens, (2) en överensstämmande syn på arbetsprocesser och yrkesroller, (3) en optimal kunskapsöverlappning samt (4) personkemi i relationen mellan riskkapitalist och entreprenör var associerat med en framgångsrik portföljbolagsutveckling, men endast i något större utsträckning jämfört med en misslyckad portföljbolagsutveckling. Slutsatsen är att riskkapitalisten måste beakta relationen till entreprenören innan såväl som efter investering.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times