Affordable Access

Inteligentní monitorovací systém / Smart monitoring system

Authors
  • žůrek, michal
Publication Date
Jun 18, 2021
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Cílem práce bylo vyvinout bezpečný monitorovací systém, který snímá prostředí kamerou a obrazová data zasílá přes internet do cloudu, kde dochází k jejich zpracování. Práce se orientuje na bezpečnostní aspekty řešení. V práci jsou popsány možnosti vývoje monitorovacího systému na různých platformách a vlastnosti, které z výběru platformy vyplývají. Je zde popsán návrh IoT zařízení založeného na platformě Azure Sphere připojeného ke cloudu Microsoft Azure, cloudová aplikace založená na službách cloudu Azure vyvinutá podle konceptu PaaS a uživatelské aplikace zobrazující výstupy z monitorovacího systému uživateli. V práci jsou také popsány problémy spojené s vývojem na platformě Azure Sphere a možnosti jejich řešení. / The goal of this thesis is to develop monitoring system which monitor environment using camera and transfers data of picture to cloud for further processing. Thesis targets security aspects of solution. The thesis describes possible opportunities to develop monitoring system using different approaches and describes their properties that results from selection. Thesis describes development of IoT device based on Azure Sphere platform which is connected to Microsoft Azure cloud, cloud application based on Azure services developed according to concept PaaS and user application presenting outputs from monitoring system to user. The thesis also describes some issues associated with development on the Azure Sphere platform and their possible solutions.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times