Affordable Access

Integrační role kalkulačního vzorce ve společnosti BENEŠ a LÁT, a.s. / The integration task of the calculation formula in the company BENEŠ a LÁT, a.s.

Authors
  • primus, petr
Publication Date
Aug 26, 2021
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Cílem této diplomové práce je zmapovat význam kalkulačního systému v průmyslovém podniku. V teoretické části se diplomová práce věnuje nákladové analýze a jejímu technickoekonomickému charakteru, plánování a v neposlední řadě také tvorbě ceny z pohledu marketingu. V praktické části je detailně charakterizován podnik BENEŠ a LÁT a.s., dále jsou analyzovány současně používané metody kalkulací a cenotvorby. Tato diplomová práce představuje návrh alternativy kalkulačního vzorce. / The aim of this diploma thesis is to chart the importance of the calculation system in an industrial enterprise. In the theoretical part, the thesis deals with cost analysis and its technical and economic nature, planning and, last but not least, pricing: from the marketing point of view. In the practical part, the company BENEŠ a LÁT a.s. is characterized in detail, then the currently used methods of calculations and pricing are analysed. This diploma thesis presents a proposal for an alternative calculation formula.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times