Affordable Access

Intäktsströmmarnas relation till affärsmodellen : Faktorer som påverkar företags val av intäktsströmmar för software-as-a-service / The relation between revenue streams and the business model : Factors that influences companies choice of revenue streams for software-as-a-service

Authors
  • Dahlström, Sven
  • Nilsson, Anton
Publication Date
Jan 01, 2020
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Teknologiska framsteg inom webbteknologier, virtualisering samt ökad bandbredd har gett upphov till cloud computing, en disruptiv innovation som leder till tjänstefiering av IT-industrin där produkter som hårdvaror och mjukvaror omvandlas till tjänster och som görs tillgängliga för kunder via Internet. Software-as-a-service är en del av cloud computing och avser applikationer som är installerade och körs på en molninfrastruktur och som tillgängliggörs som en tjänst för kunder via en webbläsare eller ett tunt klientgränssnitt. Att leverera mjukvara som en tjänst är en trend som under de senaste åren har vuxit och som förväntas fortsätta växa och som har inneburit att nya intäktsströmmar för mjukvara har möjliggjorts.    Tidigare studier har visat att det finns flera olika intäktsströmmar för software-as-a-service som kan fungera hållbart och att valet bör ske genom att ta hänsyn till en mängd olika variabler. Många av studierna inom området är dock konceptuella och bygger inte på primärdata. Dessutom är de flesta studier äldre än fyra år. Vidare finns det enligt vår vetskap inte några studier som undersöker hur affärsmodellen som helhet påverkas av valet av intäktsströmmar för software-as-a-service.     Studien har syftat till att skapa förståelse för vad som påverkar mjukvaruföretags val av intäktsströmmar. Detta har betraktats utifrån ett affärsmodellsperspektiv med hjälp av verktyget Business Model Canvas.   En kvalitativ små-N-studie har genomförts. Empiri har samlats in genom att utföra fem intervjuer med olika företag inom mjukvarubranschen som levererar mjukvara enligt software-as-a-service. En kvalitativ innehållsanalys i kombination med ramverket Business Model Canvas har använts för att analysera insamlad empiri. Studien resulterade i ett flertal faktorer som påverkar företags val av intäktsströmmar. Dessa är:  Mjukvarans komplexitet, varumärket, behov av återkommande intäkter, leverans, kundernas inflytande, förväntat användarmönster, marknadsacceptanssamtlagar och regleringar.Vissa av de identifierade faktorerna bekräftar upptäckter som gjorts i tidigare forskning medan andra faktorer, utifrån vår kännedom, tillför ny kunskap inom området. Analysen av de identifierade faktorernas inverkan på affärsmodellen med hjälp av Business Model Canvas visade att det fanns en komplex koppling mellan faktorerna och affärsmodellens byggstenar. Varje identifierad faktor kan ha en direkt inverkan på en eller flera byggstenar i affärsmodellen. Detta tyder på att valet av intäktsströmmar för mjukvara är en komplicerad process och att valet bör baseras utifrån affärsmodellens övriga byggstenar.  / Technological advances in web technologies, virtualization and increased bandwidth have given rise to cloud computing, a disruptive innovation that has led to the servitization of the IT-industry where products such as hardware and software have transformed to services which are made available to customers through the internet. Software-as-a-service is a part of cloud computing and refers to applications that are installed and executed on cloud infrastructure and made available as a service to the customers through a web browser or thin client interface. Delivering software-as-a-service has been an increasing trend that is predicted to continue to grow. It has enabled new revenue streams for software.    Previous studies have shown that an array of revenue streams can work sustainably, but when choosing revenue streams, there are many variables to consider. This thesis examines aspects of these implications which have not been fully covered empirically and in recent years. Moreover, we examine how the business model is affected as a whole in the choice of revenue streams for software-as-a-service, an aspect which has been overlooked in the literature.    The purpose of the study has been to create an understanding of what affects the software companies’ choice of revenue streams. This has been viewed from a business model perspective through the Business Model Canvas framework.   A qualitative small-N-study has been undertaken. The empirical data were collected by five interviews at five different companies in the software industry who deliver their software according to the software-as-a-service model. A qualitative content analysis in combination with the Business Model Canvas framework has been applied to analyze the empirical data.   The outcome of the study resulted in identification of several factors which affected the companies choice in revenue streams These factors are: The complexity of the software, the need for recurring revenues, delivery, the customers’ influence, expected usage patterns, market acceptance and rules and regulations.Some of the factors have confirmed findings from previous studies while other factors according to our awareness have contributed to new knowledge in the field. The analysis of the identified factors on the business model by the Business Model Canvas has shown that there is a complex connection between the factors and the building blocks of the business model. This suggests that the choice of revenue streams for software is a complex process and should be grounded in the business model as a whole.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times