Affordable Access

Inovované řešení upínání ocelového profilu při lisování otvorů / Innovative Solution for Clamping Steel Profiles when Pressing Holes

Authors
  • Juroszek, Jan
Publication Date
Jan 01, 2020
Source
DSpace@VŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Bakalářská práce se zabývá inovovaným řešením upínání ocelového profilu do lisovací stanice DTL 15 1/3 při lisování otvorů. V úvodu je popsáno dosavadní řešení a uvedeny možné způsoby upínání s jejími výhodami a nevýhodami. Další bod je věnován rozměrům pracovního místa z pohledu ergonomie a v neposlední řadě je popsáno vlastní navržené inovované řešení. Výpočtová část se zaobírá návrhem dvojčinného válce, následně je proveden silový rozbor upínacího mechanismu, přičemž je navržen kloubový spojovací čep a jsou navrženy šrouby držící konzolu, která uchycuje pneumatický válec. U konzoly je provedena pevnostní analýza pomocí MKP. V poslední řadě je navržena pracovní výška ovládacího pultu a zkontrolován aretační kloub proti prokluzu. Součástí práce je pneumatické schéma zapojení pneumatického obvodu upínání a příslušná výkresová dokumentace. / The bachelor thesis deals with an innovative solution of clamping a steel profile into a pressing station DTL 15 1/3 when pressing holes. In the introduction, the present solution is described, and possible ways of clamping are presented with its advantages and disadvantages. The next point is devoted to the dimensions of the workplace from the ergonomics point of view and last, the proposed innovative solution is described. The calculation part deals with the design of the double-acting cylinder, then the force analysis of the clamping mechanism is carried out. The connecting pin and screws holding the bracket with the pneumatic cylinder are designed. The console is subjected to FEM stress analysis. Lastly, the operating height of the control panel is designed, and the anti-slip lock is checked. Part of the work is a pneumatic circuit diagram and related drawing documentation. / 347 - Katedra částí a mechanismů strojů / výborně

Report this publication

Statistics

Seen <100 times