Affordable Access

Inovace aplikace pro plánování letů / Flight Planning Application Innovation

Authors
  • čaja, stanislav
Publication Date
Jun 18, 2021
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Diplomová práce se zabývá analýzou systému pro plánování letů a následným návrhem optimalizace uživatelského průchodu aplikací z pohledu procesů nutných pro vytvoření plánu letu. Dále jsou popsány byznys požadavky na funkci systému pro úspěšné naplánování letu. Tyto požadavky jsou rozkresleny do případů užití, které jsou dále modelovány do diagramů aktivit. Z toho vychází další část, a to požadavky na uživatelské rozhraní, které dané aktivity pokrývají. Na základě těchto požadavků je vytvořen prototyp, který se skládá z low-fidelity wireframes neboli z grafického návrhu složeného čistě ze základních prvků bez bližších detailů. Tento prototyp je následně uživatelsky otestován a jsou z něj vyvozeny závěry o úspěšnosti optimalizace. Posledním krokem je finanční analýza, která obsahuje základní informace o dané investici. Všechny tyto části jsou také zahrnuty v části teoretické, která hlouběji popisuje použité metody a nástroje. / Diploma thesis analyses software for flight planning and builds the optimization in the graphical user interface from the processes needed to create the flight plan. Business requirements needed for successful flight planning are described and further drawn into use cases which are then drawn into diagram activities. These diagrams are then covered in detailed requirements of the user interface. Based on these requirements, a prototype is created, which is just a low-fidelity wireframe or, in other words, a graphic design with a low level of detail composed of basic elements. The prototype is then user tested with the evaluation if the optimization was successful. The last step is the financial analysis, which contains the essential information about the investment. All these parts mentioned above are also covered in the theoretical part, which describes its methods and tools.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times