Affordable Access

Inkluderingsarbete för elever med autismspektrum (AST) i fritidsverksamheten : En kvalitativ studie utifrån fritidslärares perspektiv / Inclusion work for pupils with autism spectrum (ASD) in leisure center activities School-Age educare centres : A qualitative study from the perspective of leisure time teachers

Authors
  • chamoun, Josefin
Publication Date
Jan 01, 2021
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Elever skall oavsett olikheter känna sig inkluderade i fritidshemsverksamheten. Elever med autism som finner utmaningar i det sociala samspelet är de som hamnar utanför. Syftet med studien är att undersöka hur lärare i fritidshem arbetar med AST-elever för att de ska inkluderas i fritidshemsverksamheten. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med fyra lärare från fyra olika fritidshem, val av respondenter skedde genom bekvämlighetsurval. Resultatet bearbetades utifrån en tematisk analys. Resultatet visar att respondenterna var eniga om att resurser krävs för en inkluderande fritidsverksamhet och att arbetet bör utgå från elevens behov och förmåga. Respondenterna försöker arbeta inkluderande i den mån de går för att utveckla elevernas sociala samspel. Det finns brister som påverkar deras inkluderingsarbete, exempelvis har de inte tillgång till resurser som specialpedagoger, lärarassistenter med mer, då sådana enbart återfinns i den obligatoriska skolan. Trots medvetenhet kring arbetssätt, som att inkludera övriga elever i gruppen, placera ut scheman till samtliga elever och använda sig av olika hjälpmedel, anser lärare i fritidshem att ifall de ska kunna arbeta förebyggande behövs både kunskap och utbildning om AST. Detta för att arbetet ska fortgå efter elevens behov och förutsättningar.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times