Affordable Access

Inkludering som perspektiv och verklighet : synen på inkludering hos grundsärskolans pedagoger / Inclusion as perspective and reality : the view of inclusion among special education teachers

Authors
  • Löfqvist, Victoria
Publication Date
Jan 01, 2020
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Syftet med studien är att öka kunskapen om vilken uppfattning pedagoger som arbetar med elever som tillhör grundsärskolan har om inkludering som begrepp och hur de arbetar med att få eleverna att uppleva delaktighet. Vilka möjligheter och hinder anser de finns för att uppnå en inkluderande skola för särskoleelever. Data som har använts är hämtad från en enkät som besvarats av 32 pedagoger som arbetar med elever mottagna i grundsärskolan. Studien redogör för svensk skola och grundsärskola ur ett historiskt perspektiv, hur inkludering tolkas i skolans styrdokument samt internationell och nationell forskning. Resultatet visar att pedagoger som undervisar elever mottagna i grundsärskolan är positiva till begreppet inkludering men att det är en liten andel av eleverna som undervisas i en inkluderande miljö. Slutsatsen är därför att grundsärskolans undervisningsmiljö behöver problematiseras ytterligare och att skolans undervisningsmiljöer behöver förändras för att inkluderande undervisning ska genomföras i större utsträckning. / The purpose of the study is to increase the knowledge of the opinion that educators working with students belonging to the primary school for children with intellectual disabilities have about inclusion as a concept and how they work to make the students experience participation. What opportunities and barriers do they believe exist to achieve an inclusive school for special school students. The data that has been used is taken from a survey conducted by 32 educators working with students received in primary school for children with intellectual disabilities. The study reports on Swedish school and primary school for children with intellectual disabilities from a historical perspective, how inclusion is interpreted in the school's governing document and international and national research. The result shows that educators who teach students received in primary school for children with intellectual disabilities are positive about the concept of inclusion, but that a small proportion of students are taught in an inclusive environment. The conclusion is therefore that the primary school's teaching environment needs to be further problematized and that the school's teaching environments need to be changed in order for inclusive teaching to be implemented to a greater extent.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times