Affordable Access

"Inget språk är finare än något annat språk" : En kvalitativ studie om hur förskollärare arbetar för att inkludera flerspråkiga barn i förskolans undervisning / “No language is finer than any other language” :  A qualitative study of how preschool teachers work to include multilingual children in preschool teaching

Authors
  • Pekkonen, Sanna
  • Karlsson, Sissel
Publication Date
Jan 01, 2022
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

I föreliggande studie är syftet utifrån det interkulturella och transspråkande ramverket att bidra med kunskap om hur förskollärare arbetar för att inkludera flerspråkiga barn i undervisningen. För att kunna besvara syftet har forskningsfrågor formulerats som undersöker hur förskollärare arbetar för att inkludera flerspråkiga barn i undervisningen samt vilka hinder det finns i inkluderingsarbetet. Mot bakgrund av tidigare forskning som visar att det finns en oro och brist på kunskap hos förskollärare gällande flerspråkighet i förskolan har studiens syfte formulerats. Detta för att få kunskap om vilka arbetssätt som förskollärare beskriver och i praktiken använder för att möjliggöra för en likvärdig undervisning. Studien har en kvalitativ ansats och är genomförd utifrån en metodkombination bestående av semistrukturerade intervjuer och öppna strukturerade observationer. Antal studiedeltagare som deltog i studien är fem förskollärare som arbetar på olika förskolor. I studiens resultat fann vi att förskollärarnas förhållningssätt är den främsta faktorn till att flerspråkiga barn blir inkluderade i undervisningen. Detta med anledning av att förskollärarnas inställning och förhållningssätt har visat att det påverkar vad förskollärarna betraktar som möjliga arbetssätt eller hinder i inkluderingsarbetet. Vidareframkom det även olika arbetsmetoder och strategier som förskollärarna beskrev men som i praktiken förekom varierat.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times