Affordable Access

"Ingen ung ska bli kriminell" : Ett brottsförebyggande samverkansarbete mellan skola, socialtjänst, polis och fritid mot ungdomskriminalitet / ”No young person should become a criminal” : Crime prevention collaborative work between schools, social services, police and free time (activities), against youth crime

Authors
  • Filipovic, Alexandra
  • Sparf, Anna-Lena
Publication Date
Jan 01, 2023
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Titel: ”Ingen ung ska bli kriminell” - Ett brottsförebyggande samverkansarbete mellan skola, socialtjänst, polis och fritid mot ungdomskriminalitet. Studiens syfte är att undersöka samverkan mellan socialtjänst, skola, polis och fritid (SSPF) vid ett förebyggande arbete mot ungdomskriminalitet i en stad i Hallands län. Samverkan utgör en central roll i denna typ av arbete i syfte att fånga upp samt förebygga att unga hamnar i kriminalitet. För att möjliggöra detta förutsätter det en fungerande samverkan mellan olika myndigheter. Genom en kvalitativ studie genomfördes semistrukturerade intervjuer med verksamma aktörer i den utvalda staden för att undersöka vilka hinder och möjligheter aktörerna upplevde samt effekter av samverkansarbetet. Resultatet analyserades med hjälp av tidigare forskning inom området och utvalda teorier för att förklara samverkansprocessen. Resultatet visade på en ökad förståelse av de olika aktörernas roll i samverkan. Det visade även att drivkraften var att sträva efter gemensamma mål, att ha en vilja samt engagemang. Dessutom visar resultatet att faktorer som relationsskapande och samsyn var av stor betydelse för en god samverkan. Hinder som framkom i studien var bristen på ekonomiska resurser samt tid. Positiva effekter som visades var hur samverkan möjliggjorde arbetet att fånga upp barn och ungdomar i ett tidigt skede för att förhindra utveckling av ett normbrytande beteende.  / Title: ”No young person should become a criminal” - Crime prevention collaborative work between schools, social services, police and free time (activities), against youth crime. The purpose of this study is to examine the collaboration between social services, schools, police and free time activities (SSPF) in an effort to prevent youth criminality in Hallands county. Collaboration plays a central role in this type of effort in order to catch and prevent young people from falling into crime. To make this possible, it requires an effective cooperation between different authorities. Through a qualitative study, semi-structured interviews are conducted with people active within the city to investigate what obstacles and opportunities people experienced and the effects of the collaboration. The results were analysed using previous research in the field and selected theories to explain the collaboration process. The result showed an increased understanding of the role of the various people involved in the collaboration. It also showed driving forces such as motivation for common goals, having a will and commitment. Furthermore, the results show that factors such as relationship building and consensus were of great importance for good collaboration. Obstacles that emerged in the study were financial resources and lack of time. Positive effects that were shown were how the collaboration made it possible to embrace children and young people at an early stage to prevent the development of a norm-breaking behaviour.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times