Affordable Access

Influencer: Vän eller förebild? : En kvalitativ intervju- och bildanalysstudie om ungdomar och influencers i sociala medier

Authors
  • Romare Strandh, Maria
Publication Date
Jan 01, 2018
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Denna studie undersöker ungdomar och influencers i sociala medier. Syftet är att studera hur ungdomar beskriver influencers, hur deras relation till influencers ser ut och vilken roll influencers har i ungdomars liv. Tidigare forskning har visat att ungdomar spenderar mest tid online jämfört med andra åldersgrupper och influencers används ofta i marknadsföringssyfte, eftersom de anses trovärdiga. Influencers har även en viktig samhällelig normskapande funktion. Genom semistrukturerade intervjuer via direktmeddelandeapplikationer och kvalitativ bildanalys har berättelser från 12 skolungdomar i Sverige i åldrarna 15–18 år, och 18 bilder och videor från tre populära svenska influencers utgjort studiens empiriska material. Med hjälp av de teoretiska begreppen självpresentation, referensgrupp och förebilder analyserades materialet med en fenomenologisk utgångspunkt. Resultatet visar att ungdomar definierar en influencer som en person med många följare som kan påverka andra, men ungdomarna är samtidigt motvilliga att säga att de blir påverkade. Ungdomarna upplever inte att det finns en vänskapsrelation mellan dem och influencers, utan snarare en gemenskapskänsla som kan härstamma från influencers inbjudande intrycksstyrning. Influencers kan ses som betydelsefulla för ungdomar i rollen som förebild och som en inspirationskälla. Tillsammans skapar och förkroppsligar ungdomar och influencers samhälleliga normer om bland annat skönhet och genus. / This thesis examines adolescents and influencers on social media. The aim is to explore how adolescent define influencers, their relationship and influencers role in their lives. Previous findings suggest that adolescents spend a great deal of time online and influencers are often used in marketing as well as help shape societal norms. The thesis uses semi-structured interviews via instant messaging and qualitative visual analysis. The material consists of 12 interviews with adolescents in Sweden between 15-18 years old and 18 posts by three popular Swedish influencers. The theoretical framework covers concepts of self-presentation, reference group and role models. The results show that adolescent describe an influencer as someone with a lot of followers that tend to influence others, but at the same time, adolescents are reluctant to admit that they are influenced. According to the interviewees in the study, no friendship exists between adolescents and influencers. Instead there is a feeling of community, which might be the result of influencers’ inviting self-presentations. Influencers are significant to adolescents as role models, especially as sources of inspiration. Adolescents and influencers create and embody norms concerning beauty standards and gender, and finally, adolescents expressed different expectations of influencers due to their background.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times