Affordable Access

Vliv tloušťky tepelné izolace spodní stavby panelových bytových domů na tepelné a vlhkostní vlastnosti dílčích obvodových konstrukcí / The Influence of the Thickness of the Thermal Insulation of Prefab’s Bottom Part on the Thermal and Moisture Characteristics of the Sub Peripheral Structures

Authors
  • Strnadlová, Barbora
Publication Date
Jan 01, 2017
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Disertační práce je zaměřena na problematiku vlivu tloušťky tepelné izolace spodní stavby panelových bytových domů na tepelné a vlhkostní vlastnosti dílčích obvodových konstrukcí těchto částí staveb. Stavební disciplína Tepelná ochrana budov řeší tepelnou techniku stavebních objektů a jejich konstrukcí. Hlavní tepelné a vlhkostní vlastnosti a parametry konstrukcí jsou v současnosti udávány platnými stavebními předpisy (hlavně [12]). S pochopením tepelně-technického chování stavebních částí panelových bytových domů souvisí také jejich vývoj a historie prefabrikace. Součástí disertační práce je porovnání tepelně-technických vlastností několika vybraných detailů suterénní části panelových konstrukčních soustav s obvodovými prefab. betonovými panelovými stěnami (detaily jsou znázorněny na Obr.03). Vybraným posuzovaným detailem je část suterénní stěny a navazující vodorovné konstrukce stropu mezi nadzemním podlažím 1.NP a suterénem 1.PP. Je zkoumán vliv zapuštění suterénu pod terén, vliv tloušťky přidané tepelné izolace spodní stavby, vliv postupného protahování tepelné izolace pod terén, rozdíl mezi protažením tepelné izolace pod terén a od objektu rovnoběžně s terénem (jako tepelně izolovaný chodník [11, str. 12]), a nakonec vybrané materiálové varianty kontaktních zateplovacích systémů. Vždy je pojednáváno o rozdílech průběhů teplot a tlaků vodní páry při různém zateplení suterénní části z vnější strany panelového objektu v oblasti přechodu suterénu 1.PP a nadzemního podlaží 1.NP. Posuzování vybraných detailů je prováděno porovnáním výsledků tepelně-technického posouzení konstrukcí modelovaných v počítačovém softwaru Area [80] a Teplo [81]. / The dissertation is focused on the influence of the thickness of the thermal insulation of the prefabricated blocks of flat’s bottom part on the thermal and moisture characteristics of the sub peripheral structures these parts of buildings. Technical discipline called Thermal Protection of Buildings solves thermal technology of building objects and structures. At present main thermal and moisture properties and parameters of structure are defined in current building regulations (mainly [12]). With an understanding of thermal-technical behaviour of prefab’s building parts is also related to the development and history of prefabrication. Section of the dissertation is a comparison of thermal-technical properties of several selected details of the prefabricated construction systems basement part with perimeter precast concrete panel walls (details are shown in Obr.03). Selected evaluated detail is part of the basement wall and the horizontal structure of the ceiling between the ground floor 1st GF and basement 1st BF. It studied the influence of embedding the basement into the ground, effect of thickness of added the thermal insulation of bottom substructure, effect of the gradual extending the thermal insulation under the ground, difference between extension of the thermal insulation under the ground and from the object parallel to the ground (as a thermally insulated sidewalk [11, str. 12]), and finally selected material variants of thermal insulation composite systems. It is always discussed about the progressions of temperature and water vapour pressure at different basement thermal insulation from the outside of panel object in the transition area basement 1st BF and ground floor 1st GF. The assessment of selected details is implement by comparing the results of thermal-technical assessment of structures modeled in computer software Area [80] and Teplo [81]. / 225 - Katedra pozemního stavitelství / vyhověl

Report this publication

Statistics

Seen <100 times