Affordable Access

Vliv procesů a kvality odlitků hliníkových slitin na životní prostředí / The Influence of Processes and Quality of Aluminum Alloy´s Castings on the Environment

Authors
  • Vácha, Martin
Publication Date
Jan 01, 2018
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Diplomová práce je zaměřena na hodnocení vzniku vad ve výrobním procesu nízkotlakým odléváním hliníkových kol pro automobilový průmysl. Práce se zaměřuje na informace celého procesu těžby, procesu výroby a recyklace hliníkových odlitků ve vztahu k životnímu prostředí. V první části práce je popsán proces získávání surovin, použitých technologií výroby s implementací konkrétních řešení ve vybrané výrobní společnosti Cromodora Wheels s.r.o. V druhé praktické části se soustředím na způsob přepravy kapalného hliníku z tavících pecí do plnících pecí licího stroje a vliv rozdílných teplot hliníku na vznik vad ve výsledných odlitcích, vyhodnocení a zamyšlení se nad jeho předcházení a snižování zatížení životního prostředí. / The diploma thesis is focused on evaluation of defects occurrence in the production process by low-pressure casting of aluminium wheels for automotive industry. The thesis focuses on the information about the entire mining process, the process of production and recycling of aluminium castings in relation to the environment. The first part of the thesis describes the process of obtaining raw materials, used production technologies with the implementation of specific solutions within the selected production company Cromodora Wheels s.r.o. In the second, practical part, I concentrate on the transport of liquid aluminium from the melting furnaces to the filling furnaces of the casting machine and the influence of the different aluminium temperatures on the occurrence of defects in the resulting castings, evaluation and reflection on its prevention and reduction of environmental impacts. / 546 - Katedra environmentálního inženýrství / výborně

Report this publication

Statistics

Seen <100 times