Affordable Access

Vplyv kultúrnych rozdielov na systém odmeňovania zamestnancov vo vybraných organizáciách / Vliv kulturních odlišností na systém odměňování zaměstnanců ve vybraných organizacích / Influence of Cultural Differences on Employee Remuneration in Selected Organizations

Authors
  • Repáková, Miriama
Publication Date
Jan 01, 2018
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Slovak
License
Unknown

Abstract

Cieľom diplomovej práce je posúdenie vplyvu kultúrnych odlišností na systém odmeňovania zamestnancov vo vybraných medzinárodných organizáciách X a Y. Práca je rozdelená do niekoľkých kapitol. V prvých 2 kapitolách sa venujeme metódam a technikám spracovania predloženej práce a tiež teoretickým východiskám danej problematiky. V ďalšej kapitole sú uvedené charakteristiky skúmaných organizácií X a Y, ich historický vývoj, pôsobenie na Slovensku a možnosti kariéry. Ďalšia časť je venovaná už priamemu výskumu. Najskôr si porovnáme jednotlivé krajiny pomocou Hofstedeho kultúrnych dimenzií, následne bude vykonané dotazníkové šetrenie a nakoniec budeme získané výsledky konzultovať s personálnymi manažérmi jednotlivých firiem pomocou pološtruktúrovaného rozhovoru. Všetky zistené informácie si interpretujeme a vyhodnotíme a v poslednej časti sa budeme venovať návrhom a doporučeniam na zlepšenie súčasného systému odmeňovania zamestnancov, na ktorý majú vplyv kultúrne odlišnosti. / The aim of the diploma thesis is to assess the impact of cultural differences on the remuneration system of employees in selected international organizations X and Y. The thesis is divided into several chapters. In the first two chapters we focus on the methods and techniques of processing the presented work, as well as on the theoretical basis of the subject. The next chapter presents the characteristics of the X and Y organizations surveyed, their historical development, their activities in Slovakia and career opportunities. The next part is devoted to direct research. First, we compare the different countries using Hofstede's cultural dimensions, then a questionnaire survey will be carried out and, finally, the results will be consulted with the personnel managers of each company using a semi-structured interview. We interpret and evaluate all the information we find and, in the last part, we will consider suggestions and recommendations to improve the current remuneration system for employees affected by cultural differences. / 115 - Katedra managementu / velmi dobře

Report this publication

Statistics

Seen <100 times