Affordable Access

Absolvování individuální odborné praxe / Individual Professional Practice in the Company

Authors
  • Hrdý, Michal
Publication Date
Jan 01, 2014
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Import 05/08/2014 / Tato bakalářská práce popisuje mé působení ve firmě ComProMiS s.r.o. po dobu posledního ročníku bakalářského studia. Ve své práci se snažím popsat řešené úkoly, detailněji nastínit danou problematiku a uvést způsoby řešení a technologie, které jsem při plnění těchto úkolů použil. První úkoly, které jsou v práci uvedeny, byly zaměřeny především na seznámení se s chodem firmy. Postupně se pak v bakalářské práci soustředím na správu a vývoj jednoho z produktů firmy ComProMiS s.r.o., kterého se týkala většina později zadávaných úkolů. / This bachelor thesis describes my working in ComProMiS Ltd. company for the last year of bachelor study. In my thesis I try to describe the solved tasks, outline in detail the issues and provide solutions and technologies that I have in these tasks used. The first tasks which are said in the thesis were focused primarily on familiarization with the operation of the company. Gradually in the thesis I focus on the administration and development of one of the ComProMiS Ltd. company products, which involved most of the later assignments. / 460 - Katedra informatiky / výborně

Report this publication

Statistics

Seen <100 times