Affordable Access

Zlepšovanie vybraného procesu vo výrobnom podniku / Zlepšování vybraného procesu ve výrobním podniku / Improving the Selected Process in a Manufacturing Enterprise

Authors
  • Čahojová, Mária
Publication Date
Jan 01, 2019
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Slovak
License
Unknown

Abstract

Hlavným cieľom diplomovej práce je zlepšovanie vybraného procesu vo výrobnom podniku. V teoretickej časti budú vysvetlené základné pojmy, ako je kvalita, proces a taktiež budú vysvetlené nástroje a metódy kvality, ktoré budú využité v praktickej časti. Ďalšia kapitola je venovaná charakteristike výrobného podniku Schaeffler Kysuce, spol. s.r.o. V praktickej časti bude prevedená analýza súčasného stavu vybraného procesu. V tejto časti je na základe aplikovania metódy FMEA a ďalších nástrojov a metód kvality zistený súčasný stav vybraného procesu. V záverečnej časti diplomovej práce je navrhnuté riešenie pre zlepšenie daného procesu a zvýšenie spokojnosti zákazníkov. / The main aim of the thesis is to improve the selected process in the manufacturing company. The theoretical part will explain the basic concepts such as quality, process and also the tools and methods of quality that will be used in the practical part. The next chapter is devoted to the characteristics of Schaeffler Kysuce, spol. s.r.o. In the practical part, the analysis of the current state of the selected process will be performed. In this section, based on applying the FMEA method and other quality tools and techniques, the current state of the selected process is identified. The final part of the thesis is designed to improve the process and increase customer satisfaction. / 152 - Katedra podnikohospodářská / dobře

Report this publication

Statistics

Seen <100 times