Affordable Access

Zvýšení srozumitelnosti opatření ochrany obyvatelstva s využitím procesního modelování / Improving the Intelligibility of Population Protection Measures by Means of the Process Modelling

Authors
  • Brabcová, Veronika
  • Řehák, David
Publication Date
Jan 01, 2017
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Ochrana obyvatelstva v současné době spočívá v přípravě a realizaci jednotlivých opatření, která jsou tvořena nejrůznějšími úkony, jejichž provázanost je mnohdy velice složitá. Na plnění těchto opatření se navíc podílí řada významných subjektů, jejichž správná koordinace je jedním z faktorů úspěšnosti zásahu. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby byly struktura prováděných úkonů těchto opatření a činnosti jednotlivých subjektů prezentovány srozumitelným a přehledným způsobem. Na základě výše uvedeného článek pojednává o možném zvýšení srozumitelnosti opatření ochrany obyvatelstva s využitím procesního modelování. První část příspěvku je orientována na charakteristiku subjektů zapojených do ochrany obyvatelstva a popisuje zásady a postupy tvorby vývojových diagramů. Následující část se věnuje popisu činností subjektů zapojených do ochrany obyvatelstva a organizačním zabezpečením vybraných opatření ochrany obyvatelstva. V závěru příspěvku je uveden návrh procesního modelu jednoho z vybraných opatření ochrany obyvatelstva. / Currently, the population protection is based on the preparation and implementation of individual measures, which are made up of various actions, the complexity of which is often very complex. The signifi cant subjects are involved in the implementation of the measures, whose correct coordination is one of the success factors of intervention. For this purpose, it is essential that the structure of the actions carried out by these measures and the activities of the individual subjects be presented in a clear and comprehensible manner. Based on the above article deals with a possible improving the intelligibility of population protection measures by means of the process modelling. The fi rst part deals with characterization subjects interested to the population protection and describes the principles and procedures of fl owcharts. The next part deals with the description of activities of subjects interested to the population protection and organizational security of selected measures of population protection. In the end of this article is a suggestion of the process model one of the selected measures of population protection.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times