Affordable Access

Implementace statistické regulace procesu ve výrobním podniku / Implementation of Statistical Process Control in a Manufacturing Company

Authors
  • Dostálová, Nikola
Publication Date
Jan 01, 2021
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Tématem bakalářské práce je implementace SPC ve výrobním podniku. Hlavním cílem bylo sestavit pro firmu interní nástroj pro vyhodnocení SPC a ten následně implementovat na nový předem vybraný projekt a odhalit případné nedostatky v procesu, které by bylo možné ještě před uvedením projektu do SOP odstranit. Teoretická část se zabývá pouze teoretickými východisky tohoto problému. Praktická část práce se zabývá analýzou současného stavu SPC a následnou implementací na daný projekt. Závěrečná část je věnována shrnutí celého procesu implementace a následnému navržení opatření pro zlepšení způsobilosti procesu. / The topic of the bachelor thesis is the implementation of SPC in a manufacturing company, the goal was to compile an internal tool for SPC evaluation for the company and then implement it on a new pre-selected project and reveal any shortcomings in the process that could be removed before putting the project into SOP. The theoretical part deals only with the theoretical basis of this problem. The practical part of the work deals with the analysis of the current state of SPC and subsequent implementation on the project. The final part is devoted to a summary of the entire implementation process and the subsequent design of measures to improve the capability of the process. / 639 - Katedra managementu kvality / velmi dobře

Report this publication

Statistics

Seen <100 times