Affordable Access

Impact of Digital Transformation on Academicians’ Well-being: A Study with the Moderating Role of Public and Private Universities in India

Authors
  • Sharma, Saurabh
  • Sharma, Megha
Publication Date
Jan 01, 2022
Source
DIALNET
Keywords
Language
English
License
Unknown
External links

Abstract

Aquesta investigació identifica i compara l'impacte de la transformació digital en el benestar dels acadèmics en universitats índies públiques i privades. Per iniciar la investigació, es va identificar un constructe exogen anomenat "transformació virtual en l'educació superior" i dos constructes endògens anomenats "benestar al lloc de treball" i "benestar psicològic" dels acadèmics. Les dades es van recopilar de 395 enquestats segregades en acadèmics de 213 universitats índies públiques i 182 privades. Es desenvolupen hipòtesis de recerca per trobar la diferència significativa entre acadèmics d'universitats públiques i privades quant a l'impacte pel benestar en la transformació virtual. S'ha fet servir la tècnica d'anàlisi multigrup (MGA) de PLS-SEM per investigar-ne el resultat. S'ha revelat que, encara que l'associació general és negativa entre la transformació virtual i el benestar dels acadèmics, aquesta associació negativa també té una diferència significativa quan es compara entre universitats públiques i privades a l'Índia / This research is identifying and compares the impact of digital transformation on academicians’ well-being in public and private Indian universities. To initiate the research, one exogenous construct namely ‘virtual transformation in higher education,’ and two endogenous constructs called ‘workplace well-being’ and ‘psychological well-being’ of academicians have been identified. The data has collected from 395 respondents segregated into academicians from 213 public and 182 private Indian universities. Research hypotheses are developed to find the significant difference among academicians of public and private universities with regard to the impact of virtual transformation on their well-being. The Multigroup Analysis (MGA) technique of PLS-SEM has been used to investigate the result. It has been revealed that although the overall association is negative between virtual transformation and academicians’ well-being, this negative association also has a significant difference when compared among public and private universities in India / Esta investigación identifica y compara el impacto de la transformación digital en el bienestar de los académicos en universidades indias públicas y privadas. Para iniciar la investigación, se identificó un constructo exógeno llamado "transformación virtual en la educación superior" y dos constructos endógenos denominados "bienestar en el lugar de trabajo" y "bienestar psicológico" de los académicos. Los datos se recopilaron de 395 encuestados segregadas en académicos de 213 universidades indias públicas y 182 privadas. Se desarrollan hipótesis de investigación para encontrar la diferencia significativa entre académicos de universidades públicas y privadas en cuanto al impacto de la transformación virtual en su bienestar. Se ha utilizado la técnica de análisis multigrupo (MGA) de PLS-SEM para investigar el resultado. Se ha revelado que aunque la asociación general es negativa entre la transformación virtual y el bienestar de los académicos, esta asociación negativa también tiene una diferencia significativa cuando se compara entre universidades públicas y privadas en la India

Report this publication

Statistics

Seen <100 times