Affordable Access

Image značky a jej komunikácia skrz sociálne siete / Brand Image And Its Communication Through Social Media Networks

Authors
  • tomčíková, gabriela
Publication Date
Jun 14, 2020
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Hlavným cieľom tejto práce je analýza image vybranej značky a jej komunikácia skrz so-ciálne siete. K dosiahnutiu tohto cieľa predchádzalo stanovenie profilu značky, zahŕňa-júci vznik, dôvod vzniku a smer značky a hodnotenie jej doterajšej komunikácii na so-ciálnych sieťach. Zároveň bol vykonaný kvantitatívny výskum, pomocou ktorého bolo zistené povedomie o značke, naznačené názory týkajúce sa vnímania samotnej značky a povedomie a hodnotenie jej účasti na sociálnych sieťach. Záver práce sa venuje vy-hodnocovaniu výsledkov, odporúčaniam a samotnému návrhu riešenia, ktoré môže vy-lepšiť ako komunikáciu na sociálnych sieťach, tak image značky Zemiakový Cibuliak. / The main goal of this work is to analyze the image of the selected brand and its com-munication through social networks. To achieve this goal, it was preceded by determin-ing the profile of the brand, including the origin, reason for origin and direction of the brand and evaluation of its previous communication on social networks. At the same time, quantitative research was carried out, which was used to find out brand aware-ness, indicate opinions regarding the perception of the brand itself and awareness and evaluation of its participation in social networks. The conclusion of the thesis is devot-ed to the evaluation of the results, recommendations, and the design of the solution itself, which can improve both the communication on social networks and the image of the Zemiakový Cibuliak brand.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times