Affordable Access

Idé och utfall inom översiktsplanering : En fallstudie av Stockholms stads Översiktsplan 99 / Idea and outcome within comprehensive planning : A case study of the City of Stockholm's Översiktsplan 99

Authors
  • Larsson, Alexander
Publication Date
Jan 01, 2013
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Sedan Plan- och bygglagen infördes år 1987 så har samtliga svenska kommuner haft översiktsplaner som fungerar som vägledande dokument för detaljplaneringen inom kommunen. Stockholms stad är vid skrivandet av detta arbete inne på sin tredje översiktsplan, men någon djupare utvärdering av de två tidigare översiktsplanerna har aldrig gjorts. Denna rapport är därför en fallstudie av Översiktsplan 99, och valet av denna plan grundar sig på att den ligger nära i tiden, men den är sedan ganska nyligen ersatt av en ny plan och är därför enkel att avgränsa tidsmässigt under åren 1999 till och med 2010. Syftet med arbetet är att kvantitativt granska den bostadsbebyggelse som har skett i Stockholms stad under planens aktualitetsperiod och de av staden uppsatta stadsbyggnadsmålen sedda från ett bostadsperspektiv. De exakta frågeställningarna i arbetet lyder: Hur pass väl har bostadsbebyggelsens utveckling följt Översiktsplan 99? Till vilken grad har de uppsatta stadsbyggnadsmålen uppnåtts? Arbetet grundar sig på ett teoretiskt underlag som hanterar olika kunskaper inom planeringens steg från idé till slutligt resultat, de processer som påverkar planeringen samt demokrati inom planeringsvärlden. En historisk bakgrund till dagens planering ges genom en tillbakablick på hur Sveriges översiktliga planering har växt fram under århundradena, därefter presenteras Översiktsplan 99 mer detaljerat med fokus på de stadsbyggnadsmål som staden satt upp. Den empiriska studien i arbetet grundar sig på data rörande nyproducerade bostäder i Stockholms stad, där en GIS-analys gett kvantitativa resultat i form av kartor och tabeller som beskriver det bostadsbyggande som skett i staden under Översiktsplan 99. Resultaten av analysen diskuteras med utgångspunkt i de teoretiska grunder som presenterats tidigare i arbetet och jämförs ur bostadsperspektiv utifrån översiktsplanens uppsatta stadsbyggnadsmål. Baserat på analysen och den efterföljande diskussionen dras sedan de slutsatser som svarar på arbetets frågeställningar. / Since the Swedish Planning and Building Act was introduced in 1987, all Swedish municipalities have had comprehensive plans which work as guiding documents for the detailed planning within the municipalities. The City of Stockholm has currently reached its third comprehensive plan, but no deeper evaluations of the two previous comprehensive plans have been conducted. This report is a case study of Översiktsplan 99 (Comprehensive Plan 99), and the choice of this plan is based on its proximity in time and the fact that it was recently replaced by a new comprehensive plan, and it is therefore easy to define it time-wise between the years of 1999 and 2010. The aim of this work is to quantitatively examine the residential development that has taken place in the municipality during the period, as well as the urban planning aims that have been defined by the municipality. The objectives of the work are defined as How well has the residential development in Stockholm followed Översiktsplan 99? To what extent have the defined aims of the plan been achieved? The work stands on a theoretical basis which handles various planning skills within the stages from concept to final result, the processes that influence planning and also democracy within the field. A historical background to the current planning system is provided by a look back at how Sweden's comprehensive planning has evolved over the centuries. Thereafter Översiktsplan 99 is presented in more detail, with focus on the urban planning aims defined by the municipality. The empirical study of the work is based on data about new residential development in the municipality, where a GIS analysis has given quantitative results in the form of maps and tables which describe the residential development that has taken place in Stockholm. Based on the theoretical framework that was presented earlier in the work, the results of the analysis are discussed from a housing perspective and compared to the aims of the comprehensive plan. Finally, the conclusions of the report are based on the previous analysis and discussion.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times