Affordable Access

"Jag vill inte bara vara någon hjälpreda, jag vill ses som en kompetens" : - En intervjustudie om fritidslärares kompetensanvändning under den obligatoriska skolan / "I don’t want to be just a helper, I want to be seen as useful and competent” : - An interview study about after school teachers use of competence during compulsory school

Authors
  • Dahlberg, Lisa
  • Olofsson, Patrik
Publication Date
Jan 01, 2019
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Studiens syfte är att undersöka hur fritidslärare uttrycker att deras kompetens tas tillvara i de arbetsuppgifter som de har under den obligatoriska skolan. Studien är kvalitativ och empirin utgörs av intervjuer med sju fritidslärare, som är valda utifrån ett bekvämlighetsurval. Resultatet visar att deltagarna antar olika roller under den obligatoriska skolan med varierande arbetsuppgifter. Arbete med sociala relationer nämns som en av fritidslärares främsta kompetens och som de har användning för i alla roller under den obligatoriska skolan. Det framkommer att många deltagare vill arbeta mer fritidspedagogiskt i den obligatoriska skolan än vad de gör i dagsläget. De nämner bland annat att de vill ägna sig mer åt värdegrundsarbete samt få komplettera den teoretiska klassrumsundervisningen med praktisk undervisning. Även rollen som rastvärd nämns som ett förbättringsområde där fritidslärares kompetens hade kunnat tillvaratas mer än i nuläget. Ett nära samarbete med klasslärare ses som en förutsättning för att kunna utveckla fritidslärares yrkesroll.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times