Affordable Access

Hur påverkas välbefinnandet av tidspress som revisionsyrket medför? : en kvantitativ studie med inriktning på att utforska skillnader mellan hur revisorers och revisorsassistenters välbefinnande påverkas av tidspress / How is well-being affected by the time pressure that the auditing profession brings? : a quantitative study with a focus on exploring the differences between how the well-being of auditors and assistant auditors is affected by time pressure

Authors
  • Mårtensson, Ronja
  • Tuwezén, Emma
Publication Date
Jan 01, 2021
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Tidigare studier visar på att tidspress är förknippat med ett negativt välbefinnande och att tidspress är vanligt förekommande inom revisionsbranschen. Utifrån denna studie kommer tidspressens påverkan på välbefinnandet att undersökas. Syftet med studien är att utforska om det finns skillnader mellan hur revisorers och revisorsassistenters välbefinnande påverkas av tidspress. Eftersom tidigare studier enbart studerat hur revisorer och inte övriga revisionsmedarbetare påverkas av tidspress som yrket medför, ansågs studiens syfte fylla ett tomrum då syftet är en relativt ostuderad kontext.  För att besvara studiens syfte har en kvantitativ enkätundersökning genomförts. Enkäten skickades ut till auktoriserade/godkända revisorer och revisorsassistenter för att få en så bred svarsfrekvens som möjligt. Totalt erhölls 164 svar, som därefter bearbetades statistiskt för att testa studiens framtagna modell. Studiens svarsfrekvens blev relativt låg i förhållande till andelen utskick, men den rådande högsäsongen anses vara den främsta anledningen. Välbefinnandet har mätts utifrån tre dimensioner, nämligen balans i livet, arbetstillfredsställelse och livstillfredsställelse. Tidspress har mätts utifrån tidsdeadlinespress och tidsbudgetpress.  Resultatet av studien påvisade att tidspress har ett negativt samband med välbefinnandet. Vidare blev resultatet att titel inte har någon modererande effekt på sambandet mellan tidspress och välbefinnande. Därmed blir slutsatsen att desto högre grad av tidspress, desto lägre grad av välbefinnande upplevs, oavsett om du arbetar som revisor eller revisorsassistent.     / Previous studies show that time pressure is associated with a negative well-being and that time pressure is common in the auditing industry. This study will examine the impact of time pressure on well-being. The study´s purpose is to explore whether there are differences between how the well-being of auditors and assistant auditors is affected by time pressure. Since previous studies only studied how auditors are affected by time pressure, the study´s purpose considered to fill a void as the purpose is a relatively unstudied context.  To achieve the study´s purpose, a quantitative survey was conducted. The questionnaire was sent out to authorized / approved auditors and assistant auditors to obtain the widest possible response rate. A total of 164 responses were obtained, which were then statistically processed to test the study's model developed. The study's response rate was relatively low in relation to the proportion of mailings, but the current high season is considered to be the main reason. Well-being has been measured on the basis of three dimensions, namely balance in life, job satisfaction and life satisfaction. Time pressure has been measured on the basis of time deadline pressure and time budget pressure. The results of the study showed that time pressure has a negative relationship with well-being. Furthermore, the result was that title has no moderating effect on the relationship between time pressure and well-being. Thus, the conclusion is that the higher the degree of time pressure, the lower the degree of well-being experienced, regardless of title.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times