Affordable Access

Hur påverkas barnens möjligheter till inflytande i förskolan av förskolepersonalens maktposition? / How does the power position of teachers affect children’s opportunities for influence in preschool?

Authors
  • Novakovic Escobar, Daniela
  • Welander, Matilda
Publication Date
Jan 01, 2023
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Studiens syfte är att få kunskap och synliggöra hur barns möjligheter till inflytande kan komma att påverkas av förskolepersonalens maktposition. I denna kvantitativa studie har vi valt att kombinera två metoder som ska komplettera varandra, observation och enkät. Observationerna är gjorda på förskolor i en mellansvensk kommun, medan webbenkäten som skapats har skickats ut till verksam förskolepersonal på förskolor runt om i landet. Resultatet av studien visar att förskolepersonal har en medvetenhet om den maktposition de har som påverkar barnens inflytande, men att denna medvetenhet inte matchar med den faktiska praktiken. Förskolepersonalen lyfter att det finns olika utmaningar med att fullt ut förstå begreppen makt och barns inflytande. Studiens slutsats är att arbetslagen behöver ha en gemensam definition kring dessa begrepp för att på så sätt kunna få ett sammansatt arbetslag som strävar åt samma håll. Utöver detta behöver även rektorer involveras i denna process och bistå sin personal för att tydliggöra hur förskolan bör arbeta utifrån dessa begrepp, för att på så sätt kunna arbeta mot gemensamma mål.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times